Logotype

Bolagsordning

Bolagsordning för Arla Plast AB, org.nr 556131-2611, antagen vid extra bolagsstämma den 9 april 2021.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Arla Plast AB. Bolaget är publikt (publ).

2§ Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Motala kommun, Östergötlands län.

3§ Verksamhetsföremål

Bolaget ska, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva tillverkning och försäljning av plastprodukter, äga och förvalta fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

4§ Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

5§ Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

6§ Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

7§ Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8§ Bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Motala kommun eller i Stockholms kommun.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om: 
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9§ Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10§ Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

11§ Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

12§ Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.