Logotype

Utdelningspolicy

Utdelningen till aktieägarna ska uppgå till cirka 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och investeringsbehov.