Logotype

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2024 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av Bolagets bolagsledning samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får utgöras av en fast lön, kortfristig rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. I den totala ersättningen får också långsiktig rörlig ersättning ingå. Långsiktig rörlig ersättning beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av riktlinjerna.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av en fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och fastställas med hänsyn tagen till ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen revideras varje år.

Kortfristig rörlig ersättning

Utöver fast lön ska kortfristiga rörliga ersättningar kunna erbjudas. Den kortfristiga rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Eventuell kortfristig rörlig ersättning får under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 40 procent av den fasta årliga lönen för den verkställande direktören. För andra medlemmar av Arla Plasts bolagsledning får den kortfristiga rörliga ersättningen under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 30 procent av den fasta årliga lönen.

Pension

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara förmåns- eller premiebestämda och får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, bilförmån, bostadsförmån och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner ska där de förekommer vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får uppgå till sammanlagt maximalt 20 procent av den fasta årliga lönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstid för verkställande direktör från Bolagets sida får vara högst tolv månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Uppsägningstiden för andra ledande befattningshavare är sex månader om anställningen sägs upp av Bolaget och fyra månader om anställningen sägs upp av den anställde.

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen under två år.

Avtal om ersättning efter avslutat uppdrag

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har avtal som berättigar till förmån efter det att uppdraget har avslutats (med undantag för normal uppsägningslön för vd och de ledande befattningshavarna). Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag. 

Ersättningar till ledande befattningshavare under 2023

MSEK
Grundlön
Rörlig ersättning
Pension
Övriga förmåner
Totalt
Christian Krichau, Group CEO
2,40,70,70,24,0
Övriga ledande befattningshavare (fem personer)
6,00,71,2-7,9
Ledande befattningshavare totalt
8,41,41,90,211,9

Bolaget har för närvarande inga pågående aktierelaterade incitamentsprogram