Logotype

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2021 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av Bolagets bolagsledning samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får utgöras av en fast lön, kortfristig rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. I den totala ersättningen får också långsiktig rörlig ersättning ingå. Långsiktig rörlig ersättning beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av riktlinjerna.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av en fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och fastställas med hänsyn tagen till ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen revideras varje år.

Kortfristig rörlig ersättning

Utöver fast lön ska kortfristiga rörliga ersättningar kunna erbjudas. Den kortfristiga rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Eventuell kortfristig rörlig ersättning får under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 40 procent av den fasta årliga lönen för den verkställande direktören. För andra medlemmar av Arla Plasts bolagsledning får den kortfristiga rörliga ersättningen under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 30 procent av den fasta årliga lönen.

Pension

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara förmåns- eller premiebestämda och får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, bilförmån, bostadsförmån och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner ska där de förekommer vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får uppgå till sammanlagt maximalt 20 procent av den fasta årliga lönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstid för verkställande direktör från Bolagets sida får vara högst tolv månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Uppsägningstiden för andra ledande befattningshavare är sex månader om anställningen sägs upp av Bolaget och fyra månader om anställningen sägs upp av den anställde.

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen under två år.

Konsultarvode till styrelseledamöter

För det fall att styrelseledamot (inklusive genom helägt dotterbolag) utför tjänster för Arla Plast utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode utgå förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Arla Plasts affärsstrategi och tillvaratagandet av Arla Plasts långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Arla Plasts långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Arla Plasts ekonomiska bärkraft. 

Ersättningar till ledande befattningshavare under 2020

KSEKGrundlönRörlig ersättningPensionÖvriga förmånerTotalt
Henrik Håkansson, Group CEO2 100846837-3 783
Övriga ledande befattningshavare (fem personer)5 417460597-6 474
Ledande befattningshavare totalt7 5171 3061 434-10 257

Nuvarande anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Den verkställande direktören har en fast månadslön om cirka 196 KSEK. Under förutsättning att vissa av styrelsen på förhand fastställda mål uppnås kan den verkställande direktören även erhålla årlig bonus. Bonusen för 2021 kan uppgå till högst 940 KSEK. Mellan den verkställande direktören och Bolaget gäller en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från den verkställande direktörens sida och en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida.

För de övriga ledande befattningshavarna gäller en uppsägningstid om fyra månader vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från Bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har, under förutsättning att särskilt uppsatta mål uppnås, möjlighet att erhålla årlig bonus.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Vid extra bolagsstämma den 13 augusti 2020 beslutades att introducera ett incitamentsprogram, varigenom 980 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 emitterades till tio nyckelpersoner i Koncernen. Syftet med incitamentsprogrammet är att ett personligt ägarengagemang i Bolaget förväntas leda till ökad motivation och samhörighetskänsla med Bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en kurs om 22,90 SEK per aktie (plus en årlig ränta om 9,14 procent (beräknat från och med 1 september 2020 fram till och med 1 september 2023 baserat på faktiskt antal dagar under perioden dividerat med faktiskt antal dagar per år (ackumuleras dagligen och kapitaliseras årligen vid utgången av den sista kalenderdagen för varje år, första gången per 31 december 2020). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 117 600 SEK genom att 980 000 aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning om 4,67 procent. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med 1 augusti 2023 till och med 1 september 2023. Vid särskilda företagshändelser, i form av aktieöverlåtelse motsvarande mer än 50 procent av rösterna i Bolaget (inte innefattande Erbjudandet) eller inkråmsöverlåtelse genom vilken alla eller väsentligen alla Bolagets eller Koncernens tillgångar säljs, kan nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ske i samband med sådana företagshändelser. I övrigt innehåller teckningsoptionsvillkoren sedvanliga omräkningsvillkor.