Logotype

Uppförandekod

Arla Plast ska bedriva sina affärer och angelägenheter i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar och med hög etisk standard. 

Arla Plast respekterar och följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner och accepterar inte diskriminering, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete, att unga arbetare exponeras för riskfyllda arbeten eller andra brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Arla Plast har tagit fram en policy för hållbarhet och uppförandekod, se nedan och därtill en skrift ”The Arla Plast Way” vilken bygger på koncernens värderingar och kultur och syftar till att ge vägledning för medarbetarna i hur man förväntas agera inom Arla Plast i olika situationer.