Logotype

Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i Arla Plast utses av de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande och ledamöter), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till instruktioner för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman den 10 maj 2023 består av:

Lars Kvarnsund, ordförande, representerar Svolder AB
Kenneth Synnersten, representerar eget innehav
Fredrik Persson, representerar Nortal Investments AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Arla Plasts valberedning är välkomna att kontakta valberedningen senast två månader före årsstämman.

E-post:

ir@arlaplast.com

Brev:
Arla Plast AB
Att: Valberedningen
Box 33
591 06 Borensberg