Logotype

Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i Arla Plast utses av de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande och ledamöter), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till instruktioner för valberedningen.

Valberedningen består av:

Kenneth Synnersten, Synnersten Invest AB
Lars Kvarnsund, Svolder AB
Fredrik Persson, Nortal Investments AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Arla Plasts valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post:

ir@arlaplast.com

Brev:
Arla Plast AB
Att: Valberedningen
Box 33
591 06 Borensberg