Logotype

Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i Arla Plast utses av de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande och ledamöter), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till instruktioner för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman den 7 maj 2024 bestod av:

Lars Kvarnsund, ordförande, representerar Svolder AB
Jan Synnersten, representerar eget innehav
Fredrik Persson, representerar Swedia Invest AB