Logotype

Hållbarhet

Hållbart affärsvärde uppnås genom att vi arbetar enligt vårt hållbarhetsramverk och våra mål. Vår inställning till hållbarhet är att denna typ av frågor ska hanteras integrerat i verksamheten och vara en del av såväl den dagliga operativa verksamheten som en del i våra strategiska processer. 

Främjar hållbar utveckling

Vi på Arla Plast arbetar för att bidra till Agenda 2030 och till FN:s globala mål för hållbar utveckling samt till Sveriges klimatmål 2045. Vi har identifierat de mål som är mest relevanta för vår verksamhet och där Arla Plast kan bidra mest. En stark finansiell ställning skapar förutsättning för en hållbar utveckling. En lönsam verksamhet ger inte bara avkastning till ägare, den skapar också arbetstillfällen och möjliggör investeringar. Arla Plast har därför antagit ett antal finansiella mål vilka stöttar strategin för hållbarhet.

Intern styrning – hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete leds av koncernledningen och koordineras av kvalitetsansvarig. Utgångspunkten är en hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhets- relaterade styrande dokument. Hållbarhetsarbetet ingår som en integrerad del av Arla Plasts verksam- hetsstyrning inklusive affärsplan- och budgetarbetet. Hållbarhetsarbetet och resultatet/framstegen kommuniceras via hållbarhetsrapporten samt genom en fortlöpande dialog med intressenterna.

Arla Plasts VD presenterar regelbundet hållbarhetsresultat till styrelsen, som granskar och följer upp resultaten mot företagets mål. Styrelsen är ansvarig för företagets hållbarhetsstrategi och policyer samt godkänner hållbarhetsrapporten.

Mål och strategi för hållbarhet

Arla Plast utgår från tre hållbarhetsområden:

- Miljöavtryck
- Social hållbarhet
- Affärsetik

Miljöavtryck

Arla Plast arbetar för att minska klimatpåverkan från sin affärsverksamhet längs värdekedjan och ur ett produkt livscykelperspektiv. Arla Plasts målsättning och strategi för att minska
miljöavtrycket utgår från följande:

1. Effektiv materialanvändning
    • Öka återtag av material från kunder
    • Öka återanvändningen av spill i produktionen
    • Minska generering av spill
2. Hållbara produkter
   • Öka andelen produkter med ett hållbarhetsperspektiv i linje med “UNSDG” agenda 2030
   • Öka andelen investeringar som möjliggör cirkularitet
3. Resurseffektiv verksamhet
    • Öka inköp av och användningen av förnybar energi
    • Minska mängden miljöfarligt avfall
    • Minska användning färskvatten
4. Minska utsläpp för transporter till kund
    • Konsoliderade transporter
    • Hållbara transportsätt

Social hållbarhet

Arla Plasts sociala ansvar ska omfatta i första hand medarbetare och samhället.

Bra arbetsplats

Arla Plast ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Arla Plast erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation. Att uppnå jämnställdhet med avsikt på genus i organistationen är en långsiktig ambition.

Hälsa och säker arbetsplats

Våra medarbetare ska känna sig trygga och vi verkar för en hälsosam arbetsmiljö. Eftersom Arla Plast har produktionsanläggningar är det viktigt att arbeta med att begränsa risken för arbetsplatsolyckor samt arbetsrelaterade skador. Samtliga produktionsanläggningar har certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och alla nyanställda utbildas i säker arbetsmiljö. Vår långsiktiga strävan är att inte ha några olyckor eller skador som leder till frånvaro.

Bidra till det lokala samhället

Arla Plast ska bidra till en positiv samhällsutveckling och har som ambition att vara en viktig och engagerad aktör i lokalsamhället. Detta görs genom en öppen dialog samt genom olika riktade insatser tex sponsring, sommarjobb med mera.

Affärsetik

Arla Plast ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Vår syn på affärsetik sammanfattas i styrande dokument. För att bidra till att upptäcka ett oetiskt eller olagligt agerande har Arla Plast en visselblåsarfunktion. För att säkerställa att Arla Plasts leverantörer följer Arla Plasts syn på affärsetik ska våra större leverantörer ha tagit del av vår uppförandekod.

Styrande dokument

Arla Plast har antagit ett flertal policyer och styrande dokument. Samtliga policyer har beslutats av styrelsen och nedan är de som främst är relevanta för Arla Plasts hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetspolicyn och uppförandekoden inklusive
"The Arla Plast Way"

Styr Arla Plasts övergripande hållning i relation till kunder, medarbetare, leverantörer, affärsetik och antikorruption samt samhället.

Verksamhetspolicyn

Styr hur Bolaget skall uppnå en god och säker arbetsmiljö och hur man ska verka för att minimera negativ påverkan på den yttre miljön.

Insiderpolicyn

Arla Plasts aktie är noterade på Nasdaq Stockholm. I och med noteringen finns en risk för insiderhandel och andra icke tillåtna förfaranden och denna policy är avsedd att minska dessa risker samt att underlätta för koncernen att följa tillämpliga regler för hantering av insiderinformation. 

Inköpspolicyn

Styr företagets strävan att etablera och utveckla långsiktiga affärsrelationer med leverantörer och med övriga samarbetspartners.

Närståendepolicyn

Avsedd att minska riskerna för felaktigheter och oegentligheter på grund av närståenderelationer och närståendetransaktioner.

Ledningssystemet

Innebär ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Certifieringar finns i alla anläggningar för ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet), ISO 45001 (arbetsmiljö) och i två anläggningar finns även ISO 50001 (energi).