Logotype

Hållbarhet

Hållbart affärsvärde uppnås genom att vi arbetar enligt vårt hållbarhetsramverk och våra mål. Vår inställning till hållbarhet är att denna typ av frågor ska hanteras integrerat i verksamheten och vara en del av såväl den dagliga operativa verksamheten som en del i våra strategiska processer. 

Främjar hållbar utveckling

Arla Plast arbetar för att bidra till Agenda 2030 och till FN:s globala mål för hållbar utveckling samt till Sveriges klimatmål 2045. Vi har identifierat de mål som är mest relevanta för vår verksamhet och där Arla Plast kan bidra mest. En stark finansiell ställning skapar förutsättning för en hållbar utveckling. En lönsam verksamhet ger inte bara avkastning till ägare, den skapar också arbetstillfällen och möjliggör investeringar. Arla Plast har därför antagit ett antal finansiella mål vilka stöttar strategin för hållbarhet.

Intern styrning – hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete leds av koncernledningen och koordineras av kvalitetsansvarig. Utgångspunkten är en hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhetsrelaterade styrande dokument. Hållbarhetsarbetet ingår som en integrerad del av Arla Plasts verksam- hetsstyrning inklusive affärsplan- och budgetarbetet. Hållbarhetsarbetet och resultatet/framstegen kommuniceras via hållbarhetsrapporten samt genom en fortlöpande dialog med intressenterna.

Arla Plasts VD presenterar regelbundet hållbarhetsresultat till styrelsen, som granskar och följer upp resultaten mot företagets mål. Styrelsen är ansvarig för företagets hållbarhetsstrategi och policyer samt godkänner hållbarhetsrapporten.

Mål och strategi för hållbarhet

Arla Plasts hållbarhetsarbete fokuserar på tre viktiga ESG-områden:

- Miljöavtryck
- Socialt ansvar
- Affärsetik

Miljöavtryck

Att minska vårt miljöavtryck är vår största hållbarhetsutmaning. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom hela värdekedjan och ur ett produktlivscykelperspektiv. Framställningen av plastgranulat, vårt främsta insatsmaterial vid tillverkningen av extruderade plastskivor, är den enskilt största delen av vårt koldioxidavtryck.

Vi fortsätter att samarbeta med externa parter, främst råmaterialleverantörer, avseende utveckling av ickefossila eller delvis fossilfria material och fortsätter att aktivt arbeta med återvinning och återtag. Arla Plasts målsättning och strategi för att minska miljöavtrycket utgår från fokusområdena effektiv materialanvändning, hållbart kunderbjudande och hållbar produktion.

1. Effektiv materialanvändning

Framställningen av råmaterialet, som är vårt insatsmaterial vid tillverkningen av extruderade plastskivor, svarar för den absolut största delen av vår verksamhets koldioxidavtryck. Därför är det av yttersta vikt att materialet används så effektivt som möjligt.

Viktiga frågor inom effektiv materialuttnytjande:
    • Öka återtag av material från kunder
    • Öka återanvändningen av spill i produktionen
    • Minska generering av spill

2. Hållbart kunderbjudande

Arla Plasts ambition är att kunderna ska värdera bolagets erbjudande som ett av de mest hållbara i branschen. 

Viktiga frågor inom hållbart kunderbjudande:
   • Öka andelen produkter med lägre CO2 avtryck
   • Öka användningen av återvunnet material
   • Öka andelen investeringar som möjliggör cirkularitet
   • Hållbara transportsätt

3. Hållbar produktion

Arla Plasts strävan är att ständigt utveckla våra produktionsanläggningar för att ligga i framkant gällande hållbar produktion. Genom vår långa branscherfarenhet har vi skapat en unik kompetens inom att utveckla egna produktionsprocesser och produkter med mindre negativ påverkan på miljön och klimatet.

Viktiga frågor inom hållbar produktion:
    • Öka inköp av och användningen av förnybar energi
    • Minska mängden miljöfarligt avfall
    • Minska användning färskvatten
    • Hälsa och säkerhet

Socialt ansvar

Att vara en arbetsplats där människor trivs och har möjlighet att växa och utvecklas är inte bara ett företagsmål, det är en central del av vår identitet och hur vi vill vara som organisation. Vi är övertygade om att genom att investera i våra medarbetare skapar vi inte bara en positiv arbetsmiljö utan också en stark grund för vår hållbara framtid. 

Kulturen i Arla Plast

Vår företagskultur är präglad av fundamentala principer; kvalitet, snabbhet, service och flexibilitet. Dessa grundläggande värden präglar vårt sätt att möta och samverka med våra kunder och varandra inom organisationen.

Medarbetarna

Vår personalpolicy utgår ifrån att vi ska ta tillvara våra medarbetares kunskaper och kompetenser, sträva efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor, ha en hög etik och en öppen och ärlig kommunikation vilken möjliggör utbyte av idéer. Arla Plast är byggt på en värdegrund där vi verkar för ett arbetsklimat där alla är lika mycket värda. Det innebär att alla inom Arla Plast ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Hälsa och säkerhet

Våra medarbetare ska känna sig trygga och vi verkar för en hälsosam arbetsmiljö. Eftersom Arla Plast har produktionsanläggningar är det viktigt att arbeta med att begränsa risken för arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Samtliga produktionsanläggningar har certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och alla nyanställda utbildas i säker arbetsmiljö. Vår långsiktiga strävan är att inte ha några olyckor eller skador som leder
till frånvaro.

Utbildning och kompetensutveckling

En viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda möjligheter till utveckling och karriärval. Genom en planerad och systematisk introduktion får alla nya medarbetare möjlighet att på ett familjärt sätt komma in i organisationen och börja utföra sina arbetsuppgifter. Behov av utbildning eller andra kompetenshöjande aktiviteter identifieras vid medarbetarsamtalen. Det finns ett flertal olika exempel på medarbetare som under sin anställning växlat mellan olika arbetsuppgifter eller vidareutbildat sig och därmed fått nya arbetsuppgifter och ökat ansvar.

Arbetsförhållanden

Arla Plast strävar efter att våra medarbetare ska vara friska, engagerade och motiverade. Vår uppfattning är att arbetsmiljön lägger grunden för detta. Därför ingår arbetsmiljöarbetet inom Arla Plast som en naturlig del i det vardagliga arbetet och bedrivs långsiktigt. Detta innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med vårt arbetsmiljöarbete, genomför regelbundna riskbedömningar och uppföljningar, sätter tydliga mål och tar fram handlingsplaner utifrån dessa. I arbetet ingår både fysisk och psykosocial arbetsmiljö med bland annat frågor inom ergonomi, skydd och säkerhet, sjukfrånvaro, friskvård och alkohol och droger.
Vi genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar för att undersöka hur organisationen och arbetsmiljön uppfattas av medarbetarna. Resultatet presenteras och följs upp av såväl bolagsledningen som fackliga parter.

Affärsetik

Ambitionen är att Arla Plast ska utvecklas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Säkerställandet av god affärsetik och ansvarsfullt företagande sker bland annat genom att skapa insikt och förståelse hos medarbetarna och andra intressenter. Till stöd för att åstadkomma detta finns en uppförandekod, policyer samt utbildningar inom området.

Arla Plast har en vägledning riktad till samtliga medarbetare, The Arla Plast Way.
The Arla Plast Way beskriver och vägleder medarbetarna i hur de ska agera i olika situationer och utgår från det styrande dokumentet Policy för hållbarhet och uppförandekod. Vägledningen innehåller:
• Arla Plast – en bra arbetsplats
• Ärlighet och integritet
• Respekt för kunden
• Respekt för varandra
• Respekt för företagets egendom
• Vi bryr oss om vår omvärld
• Insiderfrågor

Mänskliga rättigheter och korruption

Riktlinjer för mänskliga rättigheter och korruption finns i The Arla Plast Way. Samtliga medarbetare och representanter för företaget har blivit utbildade i The Arla Plast Way och i adekvata lagar i de länder där vi har verksamhet. En visselblåsarfunktion finns för att upptäcka om någon bryter mot dessa. 

Leverantörer

Samtliga inköp av plastgranulat görs från godkända leverantörer som har passerat vår urvalsprocess för leverantörer. Vi arbetar uppströms vilket innebär att vi endast godkänner leverantörer som har förbundit sig att följa internationella mänskliga rättigheter, arbetsrätt och regler för antikorruption. I våra produktionsanläggningar arbetar vi förutom med egenanställd personal även med noga utvalda underleverantörer inom områden som byggnation, säkerhet, städning, IT, underhåll och logistik. Samtliga underleverantörer är informerade om vår arbetsmiljöpolicy, våra rutiner och givetvis vår uppförandekod. I vår leverantörsuppföljning ingår att följa upp leverantörers efterlevnad av vår uppförandekod. 

Styrning av hållbarhetsfrågor

Det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete ligger på styrelsen, medan CEO ansvarar operativt.

Hållbarhetsarbetet styrs och följs upp via ett ledningssystem med handlingsplaner och mätbara mål. Där ingår också gemensamma policyer och riktlinjer. Måluppfyllnad och handlingsplaner följs upp och avrapporteras regelbundet till koncernledningen som i sin tur löpande rapporterar utveckling och resultat till bolagets styrelse. Koncernens styrelse utvärderar löpande hållbarhetsarbetet genom rapportering på styrelsemöten.

Systematiskt arbetssätt

Hållbarhetsarbetet ingår som en integrerad del av Arla Plasts verksamhetsstyrning. Framsteg har gjorts inom många av företagets hållbarhetsprioriteringar . De senaste åren har arbetet nu intensifierats ytterligare. Vi har höjt ambitionsnivån i syfte att utveckla en hållbar produktportfölj, öka leverantörsansvaret, höja nivån på att driva ansvarsfull verksamhet, utveckla en hållbar arbetskraft samt att på olika sätt direkt adressera vår klimatpåverkan.

Styrande dokument

Bolaget har antagit ett flertal policyer och styrande dokument. Samtliga policyer har beslutats av styrelsen och nedan är de som främst är relevanta för Arla Plasts hållbarhetsarbete.

Policy för hållbarhet och uppförandekod inklusive The Arla Plast Way styr Arla Plasts övergripande hållning i relation till kunder, medarbetare, leverantörer, affärsetik
och antikorruption samt samhället.

Verksamhetspolicyn styr hur bolaget skall uppnå en god och säker arbetsmiljö och hur man ska verka för att minimera negativ påverkan på den yttre miljön.

Insiderpolicyn är avsedd att minska risken för insiderhandel och andra icke tillåtna förfaranden samt att underlätta för koncernen att följa tillämpliga regler för hantering av insiderinformation.

Inköpspolicyn styr företagets strävan att etablera och utveckla långsiktiga affärsrelationer med leverantörer och med övriga samarbetspartners.

Närståendepolicyn är avsedd att minska riskerna för felaktigheter och oegentligheter på grund av närståenderelationer och närståendetransaktioner.

Ledningssystemet innebär ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar.

Åtaganden och initiativ

Arla Plast stödjer initiativet FN Global Compact och vi åtar oss därmed att uppfylla principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Principerna ligger också till grund för vår uppförandekod. Dessutom har Arla Plast åtagit sig att bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och har identifierat de globala mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för företaget och där Arla Plast har störst påverkan och kan bidra mest.