Logotype

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Nedan framgår en närmare beskrivning av utskottens nuvarande sammansättning och uppgifter.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av tre ledamöter: Maria Catoni, Leif Nilsson och Ola Salmén. Ola Salmén är ordförande för utskottet. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Arla Plasts finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i den  interna kontroll en och riskhanteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisors opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller koncernen andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster och i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av två ledamöter: Jan Synnersten och Thomas Widstrand. Thomas Widstrand är ordförande för utskottet. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet har också i uppdrag att följa och utvärdera Arla Plasts program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts av årsstämman samt gällande ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer. Vidare ska ersättningsutskottet bland annat besluta om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som är direktrapporterande till verkställande direktör.