Logotype

Ersättning till styrelse

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman.

Vid årsstämman 2021 beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 SEK till styrelsens ordförande och med 220 000 SEK vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, 40 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet och med 25 000 SEK vardera till övriga medlemmar i ersättningsutskottet och 70 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet och med 40 000 SEK vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet. Enligt Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska, om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning utöver styrelsearbetet, konsultarvode eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Ersättningar under 2020

KSEKGrundlön/styrelsearvodeRörlig ersättningPensionÖvriga förmånerTotalt
Styrelsen     
Kenneth Synnersten6---6
Annelie Arnbäck-----
Barbro Forss125---125
Sten Jakobsson210---210
Andreas Johansson-----
Leif Nilsson125---125
Ola Salmén218---218
Helena Camarda-----
Joacim Törnroth-----
Styrelsen totalt684---684