Logotype

Ersättning till styrelse

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman.

Vid årsstämman 2023 beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 SEK till styrelsens ordförande och med 220 000 SEK vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, 40 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet och med 25 000 SEK vardera till övriga medlemmar i ersättningsutskottet och 70 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet och med 40 000 SEK vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet. Enligt Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska, om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning utöver styrelsearbetet, konsultarvode eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Ersättningar under 2022

Styrelsearvode
Arvode revisions-utskottet
Arvode ersättnings-utskottet
Summa arvode
Kenneth Synnersten400 00025 000425 000
Annelie Arnbäck220 000--220 000
Ulf Hedlundh 225 000--225 000
Sten Jakobsson221 000-40 000261 000
Leif Nilsson221 00040 000-261 000
Ola Salmén227 00070 000-297 000
Jan Synnersten220 00040 000-260 000
Styrelsen totalt1 734 000150 00065 0001 949 000