Logotype

Ersättning till styrelse

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman.

Vid årsstämman 2023 beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 SEK till styrelsens ordförande och med 220 000 SEK vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, 40 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet och med 25 000 SEK vardera till övriga medlemmar i ersättningsutskottet och 70 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet och med 40 000 SEK vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet. Enligt Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska, om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning utöver styrelsearbetet, konsultarvode eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Ersättningar under 2023

SEK
Styrelsearvode
Arvode revisions-utskottet
Arvode ersättnings-utskottet
Summa arvode

Jan Synnersten

335 20014 40016 000365 600
Annelie Arnbäck220 000--220 000
Maria Catoni140 80025 600-166 400
Ulf Hedlundh 220 000--220 000
Sten Jakobsson79 200-14 40093 600
Leif Nilsson220 00040 000-260 000
Ola Salmén220 00070 000-290 000
Kenneth Synnersten144 000-9 000153 000
Thomas Widstrand140 800-25 600166 000
Styrelsen totalt1 720 000150 00065 0001 949 000