Logotype

Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2021

Rapport
Regulatorisk
Lägre marginaler i kvartalet – Helåret i linje med finansiella målen

oktober – december 2021

 • Försäljningsvolymen minskade med 2% till 5 503 ton (5 588 ton).
 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 240,3 MSEK (211,9 MSEK). Den organiska ökningen var 12%.
 • Rörelseresultatet minskade med 63% till 10,2 MSEK (27,4 MSEK) och justerat rörelseresultat minskade med 69% till
  10,2 MSEK (33,2 MSEK).
 • Rörelsemarginalen minskade till 4,2% (12,9%) och justerad rörelsemarginal minskade till 4,2% (15,7%).  
 • Periodens resultat försvagades med 58% till 8,4 MSEK (19,9 MSEK).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,42 SEK (1,00 SEK) och efter utspädning till 0,40 SEK (0,95 SEK).
 • Kostnader om 3,1 MSEK har belastat rörelseresultatet och avser kostnader i samband med tidigare VD:s avgång.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 27,1 MSEK (55,3 MSEK).
 • Christian Krichau har utsetts till VD och koncernchef.

januari – december 2021

 • Försäljningsvolymen minskade med 6% till 22 646 ton (23 992 ton).
 • Nettoomsättningen ökade med 5% till 927,5 MSEK (884,7 MSEK). Den organiska ökningen var 5%.
 • Rörelseresultatet minskade med 19% till 86,2 MSEK (105,9 MSEK) och justerat rörelseresultat minskade med 19% till 92,3 MSEK (113,5 MSEK).
 • Rörelsemarginalen minskade till 9,3% (12,0%) och justerad rörelsemarginal minskade till 10,0% (12,8%). 
 • Periodens resultat minskade med 15% till 68,1 MSEK (80,2 MSEK).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,41 SEK (4,01 SEK) och efter utspädning till 3,25 SEK (3,93 SEK).
 • Nettoskulden uppgick till 44,5 MSEK (37,0 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,4 gånger (0,3 gånger) EBITDA.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 47,7 MSEK (148,8 MSEK).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie motsvarande 44 procent av årets resultat.

Lägre marginaler i kvartalet – Helåret i linje med finansiella målen

Marknadsförutsättningar

För Arla Plast innebar pandemin en ny efterfrågan i form av transparenta barriärprodukter, varvid våra produktionsanläggningar gick för högtryck och vi levererade stora volymer av dessa produkter under 2020 samt i början av 2021. I takt med att världen och marknaden successivt har återgått till mer normala beteenden har efterfrågan av denna typ av produkter klingat av samtidigt som andra applikationsområden har kommit tillbaka eller ökat i betydelse.

Under hela 2021 har vi haft en turbulent råvarusituation med kraftigt stigande priser som nära på fördubblats under året. Vi förväntade oss, i linje med tidigare mönster, att råvarutillgången skulle öka vid halvårsskiftet och priserna därmed sjunka, men de har istället fortsatt att öka, om än i lägre takt.

Högre nettoomsättning med lägre marginaler under fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet är generellt det svagaste kvartalet under året, på grund av branschens låga aktiviteter under jul- och nyårsuppehållet, och så även i år. Därtill har vi ett osedvanligt starkt fjärde kvartal 2020 att jämföra med då, den höga efterfrågan på barriärprodukter under pandemin slog igenom starkt på såväl nettoomsättningen som marginalerna. Under fjärde kvartalet 2021 kom därför volymerna att minska något jämfört med 2020 medan nettoomsättningen ökade organiskt med 12 procent, till följd av högre priser. Råmaterialpriserna har fortsatt att stiga och vi har ej kunnat höja priserna fullt ut mot kund, vilket har kommit att påverka såväl brutto- som rörelsemarginalerna negativt under kvartalet. Därtill har kvartalet belastats med kostnader för den tidigare VD:n om 3,1 MSEK.

Helåret i linje med finansiella mål

Under 2020 inför börsnoteringen antog styrelsen finansiella mål: ”den årliga organiska omsättningstillväxten, ska över en konjunkturcykel, uppgå till 5 procent”. Detta mål uppnåddes för 2021 då den organiska ökningen av nettoomsättningen blev 5 procent, detta till trots det tuffa jämförelseåret och något minskade volymer. Dock påverkades nettoomsättningen positivt av prishöjningar. Rörelsemarginalen för 2021 uppgick till 9,3 procent och den justerade rörelsemarginalen till 10 procent, i linje med det finansiella målet om minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Glädjande är att vi haft en bra tillväxt i samtliga produktområden förutom givetvis barriärprodukter och att från andra kvartalet  och framåt har vi sett en ihållande efterfrågan av ”kanalplastskivor”, vilka används till produkter inom hem och trädgård.

Intern översyn

I min nya befattning som VD har jag, förutom att driva den löpande verksamheten, skapat mig en överblick av organisationen för att identifiera förbättringspotentialer. Ett sådant område ser jag inom marknads- och säljorganisationen. Här kan vi konstatera att vissa av de förändringar som genomfördes 2020 inom säljorganisationen inte har fått full effekt varför vi kommer att genomföra ett antal förändringar i syfte att bättre utnyttja organisationen och våra medarbetares fulla potential.

Utsikter

Innevarande år 2022 har börjat som 2021 slutade. Råmaterialpriserna är fortsatt höga och vi får inga tydliga signaler på att de ska sjunka samtidigt som konkurrensen om marknadsvolymer hårdnat inom vissa områden. Men, världen håller sakta men säkert på att öppna upp, något vi såsom alla andra välkomnar, och det bör medföra att efterfrågan kommer tillbaka från många av de applikationsområden där vi under de senaste två åren sett en blygsam efterfrågan. Under 2021 genomförde vi flertalet investeringar och förbättringsaktiviteter som väsentligt har ökat vår produktionskapacitet vilken bäddar för en ännu bättre service till våra kunder. Tillsammans med våra duktiga medarbetare och vår ökade kapacitet kommer vi att på bästa sätt kunna möta våra kunders krav och förväntningar och därigenom möjliggöra en tillväxt. Vår interna organisation är redo, så fokus blir att ge de bästa förutsättningarna till vår säljorganisation, så att vi tillsammans kan möta våra kunder med våra fyra hörnstenar vilka bygger på flexibilitet, snabbhet, kvalitet och service.

Christian Krichau

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, VD och koncernchef, 0141-20 38 01
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02
Boel Sundvall, IR, 0705-606018

Framåtblickande information
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige och produktionsanläggningar förutom i Borensberg även två i Tjeckien. Arla Plast har cirka 260 medarbetare och omsätter drygt 900 MSEK.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.