Logotype

Arla Plast AB Delårsrapport januari – juni 2021

Rapport
Regulatorisk
EFTERFRÅGAN PÅ PANDEMIRELATERADE BARRIÄRPRODUKTER NORMALISERAD MEN STARK INOM HEM OCH TRÄDGÅRD

APRIL - JUNI 2021

 • Försäljningsvolymen uppgick till 6 100 ton (7 200 ton).
 • Nettoomsättningen minskade med 6% till 246,3 MSEK (260,8 MSEK). Den organiska minskningen var 7%.
 • Rörelseresultatet minskade med 38% till 23,7 MSEK (38,5 MSEK) och justerat rörelseresultat med 31% till 26,4 MSEK (38,5 MSEK).
 • Rörelsemarginalen minskade till 9,6% (14,8%) och justerad rörelsemarginal till 10,7% (14,8%).  
 • Periodens resultat försvagades med 37% till 18,6 MSEK (29,2 MSEK).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,93 SEK (1,46 SEK) och efter utspädning till 0,88 SEK (1,46 SEK).
 • Under kvartalet noterades Arla Plast aktien på Nasdaq Stockholm.

JANUARI - JUNI 2021

 • Försäljningsvolymen uppgick till 12 281 ton (12 707 ton).
 • Nettoomsättningen var oförändrad och uppgick till 465,2 MSEK (465,4 MSEK), oförändrad även organiskt.
 • Rörelseresultatet minskade med 10% till 51,3 MSEK (56,7 MSEK) medan det justerade rörelseresultatet ökade med 1% till 57,3 MSEK (56,7 MSEK).
 • Rörelsemarginalen minskade till 11% (12,2%) och justerad rörelsemarginal ökade till 12,3% (12,2%). 
 • Periodens resultat minskade med 5% till 40,5 MSEK (42,7 MSEK).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,02 SEK (2,14 SEK) och efter utspädning till 1,93 SEK (2,14 SEK).
 • Nettoskulden uppgick till 16,0 MSEK (-13,6 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,1 gånger (-0,1 gånger) EBITDA.

EFTERFRÅGAN PÅ PANDEMIRELATERADE BARRIÄRPRODUKTER NORMALISERAD MEN STARK INOM HEM OCH TRÄDGÅRD

Marknadsförutsättningar
För oss på Arla Plast innebar pandemin en ny efterfrågan i form av transparenta barriärprodukter och våra produktions-anläggningar gick för högtryck under stora delar av 2020 med att producera stora volymer vilka använts till skyddsutrustning. I takt med att världen mer och mer återgår till normala beteenden i spåren av pandemin, har även efterfrågan på transparenta barriärprodukter vilka använts till skydd, avtagit under andra kvartalet. Vi ser nu istället att efterfrågan successivt kommer tillbaka från tillverkning och byggnation, där hem och trädgård varit ett särskilt starkt tema under kvartalet.        

Första halvåret 2021 har präglats av turbulens på marknaden för insatsmaterial till vår industri. Resultatet blev lägre utbud och därmed högre priser. Högre priser på insatsmaterial kompenserar vi till stor del med högre priser ut till kund, detta gäller även för det motsatta, när priserna på insatsmaterial sjunker då sänker vi priserna. Pristutvecklingen påverkar givetvis såväl vår som våra kunders inställning till att bygga eller minska lager. Priserna på insatsmaterial började stiga mot slutet av 2020 och pris-ökningarna har fortsatt under första halvåret 2021. Nu ser vi att utbudet ökar samtidigt som priserna är stabila mot en tendens nedåt.

Den positiva pandemieffekten har klingat av – trots detta en god rörelsemarginal

Under andra kvartalet minskade försäljningsvolymerna i ton med 15 procent, men då jämfört med ett väldigt starkt andra kvartal 2020 och som tidigare nämnts påverkat av pandemirelaterade produkter. Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 246,3 MSEK (260,8 MSEK) och den organiska nedgången var 7 procent. Under kvartalet har rörelseresultatet belastats med jämförelsestörande poster om 2,7 MSEK avseende kostnader för att förbereda bolaget för börsnoteringen under maj. Exklusive dessa kostnader var den justerade rörelsemarginalen 10,7 procent (14,8 procent). De positiva effekterna till följd av prishöjningar kunde inte fullt ut kompensera för lägre volymer och negativ valutakurspåverkan.

Utsikter

Vi ser nu att efterfrågan från andra applikationsområden än de som drivits av pandemin successivt ökar samtidigt som efterfrågan på barriärprodukter är kraftigt reducerad. Den allmänna europeiska konjunkturen är stark såväl inom tillverkning som byggnation. Däremot tyngs efterfrågan på våra produkter av den höga prisnivån och en ovilja att köpa mer än nödvändigt, då priserna på våra produkter förväntas gå ned i takt med att priserna på insatsmaterial går ned under andra hälften av 2021. Under andra kvartalet noterades Arla Plast aktien på Nasdaq Stockholm. Noteringen föregicks av ett intensivt internt förberedelsearbete. Introduktionen är en viktig kvalitetsstämpel för Arla Plast och det är med stor glädje vi välkomnar alla nya aktieägare.


Henrik Håkansson

Vd och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Håkansson, VD och koncernchef, 0141-20 38 01
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02
Boel Sundvall, IR, 0705-606018

 

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl 08:00 (CET).

OM ARLA PLAST

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer (för covid-19), resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige och produktionsanläggningar förutom i Borensberg även två i Tjeckien. Arla Plast har cirka 260 medarbetare och omsätter knappt 900 MSEK.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.