Logotype

Delårsrapport januari – mars 2022

Rapport
Regulatorisk
FORTSATT STIGANDE PRISER PÅ RÅMATERIAL - LÄGRE VOLYMER

januari – mars 2022

  • Försäljningsvolymen uppgick till 4 941 ton (6 181 ton), en minskning med 20%.
  • Nettoomsättningen uppgick till 226,7 MSEK (218,8 MSEK), en ökning med 4%. Organiskt var ökningen 1%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,4 MSEK (27,6 MSEK), en minskning med 59%. Det justerade rörelseresultat uppgick till 11,4 MSEK (30,8 MSEK), en minskning med 63%.
  • Rörelsemarginalen minskade till 5,0% (12,6%) och justerad rörelsemarginal minskade till 5,0% (14,1%).  
  • Periodens resultat uppgick till 8,8 MSEK (21,9 MSEK), en minskning med 60%.
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,44 SEK (1,10 SEK) och efter utspädning till 0,42 SEK (1,05 SEK).
  • Nettoskulden uppgick till 50,4 MSEK (48,4 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,5 gånger (0,3 gånger) EBITDA.
  • Soliditeten stärktes till 68,9% (66,4%).

FORTSATT STIGANDE PRISER PÅ RÅMATERIAL - Lägre volymer

Marknadsförutsättningar

Vår uppfattning är att volymerna har sjunkit för hela branschen i Europa under första kvartalet 2022 men att vi bibehållit vår marknadsposition. Volymnedgången beror till stor del på att efterfrågan på pandemirelaterade barriärprodukter har avtagit samtidigt som applikationsområden såsom till resebranschen och fordonsindustrin inte har återhämtat sig. Under hela 2021 hade vi en turbulent råvarusituation med kraftigt stigande priser som nära på fördubblades under året. Trenden har även oväntat fortsatt under första kvartalet 2022 och därtill spätts på av kriget i Ukraina vilket hämmat marknaden. I situationen med stigande råmaterialpriser och vikande efterfrågan har priskonkurrensen gentemot kund fortsatt under kvartalet.

Historiskt höga råmaterialpriser – svagare marginaler

Arla Plasts volymer sjönk med 20 procent och nettoomsättningen ökade med 4 procent. De höga råmaterialpriserna och valutorna påverkade nettoomsättningen positivt. Bruttomarginalen sjönk till 15,2 procent (23,3) och den justerade rörelse-marginalen till 5,0 procent (14,1). Det första kvartalet 2022 jämförs med 2021 vilket var ett kvartal som var starkt påverkat av pandemieffekten, d v s ett tufft jämförelsekvartal. Marknaden uppvisar en tilltagande priskonkurrens till följd av att efterfrågan sjunkit och det i kombination med de historiskt höga råmaterialpriserna har lett till svagare bruttomarginaler. Högre energipriser och högre fraktkostnader har även påverkat marginalerna negativt.

Interna förbättringar

Som jag informerade i samband med mitt tillträde behöver vi genomföra vissa förändringar inom marknads- och säljorganisationen för att tillvarata organisationens och våra medarbetares fulla potential. Under kvartalet har vi bland annat förstärkt säljledningen och ytterligare förändringar kommer att göras under året. Vi har även förstärkt koncernledningen med en ny Operations Manager i Sverige.

Utsikter

Vi är i en utmanande period med en marknad som minskat i förhållande till det starka jämförelsekvartalet 2021 och med en för oss ovanligt lång och ihållande hög nivå på våra råmaterialpriser. Det pågående kriget i Ukraina kommer indirekt att påverka oss genom fortsatt stigande priser på råmaterial, övriga insatsmaterial och fraktkostnader. Detta i kombination med en sviktande marknad där vi normalt arbetar med kort horisont gör att osäkerheten är fortsatt stor även om vi vid utgången av kvartalet kan skönja effekter efter genomförda förbättringsarbeten. Vår interna organisation är van vid att vara mycket flexibel och jag är övertygad om att vi kommer möta och hantera kommande utmaningar och möjligheter på bästa sätt såsom vi visat många gånger tidigare.

Christian Krichau

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, VD och koncernchef, 0141-20 38 01
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02
Boel Sundvall, IR, 0705-606018

Framåtblickande information
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige och produktionsanläggningar förutom i Borensberg även två i Tjeckien. Arla Plast har cirka 260 medarbetare och omsätter drygt 900 MSEK.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.