Logotype

Delårsrapport januari - mars 2024

Rapport
Regulatorisk
Starkt resultat och förbättrad rörelsemarginal inleder året

JANUARI – MARS 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 247,8 MSEK (251,0), en minskning med 1%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 35,8 MSEK (15,6), en ökning med 129%.
  • Rörelsemarginalen ökade till 14,4% (6,2).
  • Periodens resultat uppgick till 27,3 MSEK (13,4), en ökning med 104%.
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,30 SEK (0,67) och efter utspädning till 1,30 SEK (0,64).
  • Nettoskulden uppgick till -106,6 MSEK (59,6) vid periodens slut, vilket motsvarar -0,6 gånger (0,6) EBITDA.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,3 MSEK (20,9).

Marknaden

Den dämpning i efterfrågan vi noterade i slutet av föregående år vändes till en positiv utveckling under första kvartalet och marknadsvolymerna ökade mot jämförelseperioden. Efterfrågan i Tyskland är fortfarande generellt svag och så även efterfrågan från applikationer kopplade till byggbranschen, som till exempel energilösningar. Vi ser dock en god efterfrågan från flera andra marknader och sektorer, särskilt applikationer för våra högoptiska produkter och nischade projekt. Vi bedömer att vår marknadsandel är stabil och oförändrad.

Priserna på råmaterial, vilka direkt påverkar nettoomsättningen, har börjat att stiga och i takt med förväntningar om fortsatta pris-ökningar har flera av våra kunder valt att fylla på sina lagernivåer. Som ett resultat har försäljningen temporärt ökat.

Starkt resultat trots lägre nettoomsättning

Vår nettoomsättning minskade med 1% mot jämförelsekvartalet främst på grund av de förhållandevis låga råmaterialprisena. De låga prisnivåerna har kompenserats av en fördelaktig produktmix med större andel specialprodukter jämfört med motsvarande period föregående år. Det finns även en positiv valutaeffekt under perioden.

Under första kvartalet 2024 uppgick rörelseresultatet till 35,8 MSEK, vilket representerar en betydande ökning jämfört med samma period föregående år och ett av de bästa kvartalen i vår historia. Den huvudsakliga anledningen är en bruttomarginal på 25,9%, vilken är ett resultat av såväl fördelaktig kund- och produktmix som en effektiv produktion med hög materialutnyttjandegrad. En viss säsongsuppbyggnad av lager har skett i Tjeckien vilket haft en positiv resultateffekt. Inför kommande modernisering i Tjeckien har en maskin som ska ersättas skrivits ner med 6,8 MSEK.

Vi är nöjda med kassaflödet som tack vare det starka resultatet förbättrats jämfört med samma period föregående år.

Utsikter

Vi ser medvetna kapacitetsbegränsande åtgärder från några av de europeiska leverantörerna av råmaterial och som följd viss allokering och fortsatta prisökningar vilket är en dynamik som tillhör branschen och som vi, som tidigare, kommer att navigera igenom.

Vi har under slutet av april glädjande kunnat presentera förvärvet av Nudec S.A. i Spanien. Till koncernen har vi adderat ett välskött familjebolag med kunniga medarbetare och en stark ställning i södra Europa. Det är ett strategiskt viktigt förvärv där vi ser vårt kombinerade kunderbjudande som ett bra sätt att öka värdet för våra kunder. En utmanande men väldigt spännande tid ligger framför Arla Plast.

Christian Krichau

Vd och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, VD och koncernchef, 0141-20 38 58
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02

Framåtblickande information

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien samt en distributionsenhet i Tyskland. Arla Plast omsätter drygt 1 000 MSEK, har cirka 250 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.