Logotype

Delårsrapport januari – september 2023

Rapport
Regulatorisk
FORTSATT STARKT RESULTAT – ÖKADE VOLYMER

Juli – september 2023

 • Försäljningsvolymen uppgick till 4 819 ton (3 817 ton), en ökning med 26%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 262,9 MSEK (232,0 MSEK), en ökning med 13%. Organiskt var ökningen 5%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,0 MSEK (10,8 MSEK), en ökning med 159%.
 • Rörelsemarginalen ökade till 10,7% (4,7%).
 • Periodens resultat uppgick till 20,8 MSEK (7,6 MSEK), en ökning med 174%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,03 SEK (0,38 SEK) och efter utspädning till 0,99 SEK (0,36 SEK).
 • Samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2023 har utnyttjats för teckning av nya aktier varmed 29,2 MSEK tillförts.

Januari – september 2023

 • Försäljningsvolymen uppgick till 14 904 ton (14 533 ton), en ökning med 3%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 788,5 MSEK (725,7 MSEK), en ökning med 9%. Organiskt var minskningen 2%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,6 MSEK (35,7 MSEK), en ökning med 112%. 
 • Rörelsemarginalen ökade till 9,6% (4,9%).
 • Periodens resultat uppgick till 57,8 MSEK (25,8 MSEK), en ökning med 124%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,87 SEK (1,29 SEK) och efter utspädning till 2,76 SEK (1,23 SEK).
 • Nettokassan uppgick till 8,8 MSEK (-108,0 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,1 gånger (-1,3 gånger) EBITDA.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 86,9 MSEK (35,5 MSEK).

Marknaden

Kvartalet präglades av en marknadsutveckling som skiljer sig från tidigare kvartal under året och föregående år. Volymerna inom vår bransch har glädjande nog börjat öka, och vi bedömer att vi bibehåller vår marknadsandel i Europa. Sannolikt har vi passerat den lägsta punkten när det gäller marknadens volymnedgång och landat på en mer stabil nivå i efterfrågan, likt den innan pandemin. Efterfrågan inom byggbranschen förblir överlag svag, medan en märkbar ökning har noterats inom flera andra sektorer, särskilt inom industri och industriella projekt där specialprodukter gått starkt. Denna trend har varit tydlig både i segment Tjeckien och segment Sverige.

Priserna på råmaterial, vilka påverkar både nettoomsättningen och bruttovinsten, har fortsatt nedåt under tredje kvartalet. Den globala efterfrågan på råmaterial har varit svag varför vår bransch för närvarande upplever en god tillgång. Vi har dock börjat se tendenser till kapacitetsminskning i leverantörsleden. Prisutvecklingen och tillgången på råmaterial är fortfarande osäkra faktorer på vår marknad.

Starkt resultat och ökade volymer

Våra volymer ökade med 26 procent jämfört med föregående år medan nettoomsättningen ökade med 13 procent. Nettoomsättningen påverkades positivt av såväl effekter från organisk tillväxt, valuta samt förvärv medan lägre råmaterialpriser motverkade. Vi ser en ökad konkurrens, drivet av konjunkturen, inom vissa produktområden såsom PETG och MWPC. Samtidigt fortsätter vi att stärka vårt erbjudande inom specialprodukter vilket tydliggörs genom ökad andel försäljning av OPC. Vi har lyckosamt inlett försäljningen av PMMA-produkter till infrastrukturprojekt i Norden, vilket är ett viktigt steg mot att ytterligare bredda vår produkt- och kundportfölj.

Under tredje kvartalet 2023 uppgick rörelseresultatet till 28,0 MSEK, vilket representerar en betydande ökning jämfört med samma period föregående år. Vi har försvarat våra marginaler i den fallande prissituationen och bruttomarginalen stärktes ytterligare detta kvartal till 23,4 procent. En gynnsam produktmix och effektivt materialanvändande återspeglas i den förbättrade lönsamheten.

Vi är fortsatt nöjda med kassaflödet även om det är svagare än motsvarande kvartal föregående år. Under 2023 har vi haft en konstant lägre nivå av rörelsekapital och kassaflödet är ett resultat av det ökade rörelseresultatet och våra åtgärder för att optimera kapitalbindningen, framför allt i lager. Det starka kassaflödet frigör resurser och har möjliggjort för oss att ytterligare minska vår skuldsättning till en nettokassa om 8,8 MSEK.

Hållbarhetsinsatser

Vi fortsätter att prioritera våra hållbarhetsinitiativ. Tillsammans med en av våra nyckelkunder har vi påbörjat ett gemensamt projekt att använda ett cirkulärt biobaserat råmaterial. Arbetet med den genomgripande livscykelanalysen för produkter producerade i Sverige är sin slutfas där tredjepartsgranskning kvarstår vilken förväntas vara klar före årsskiftet. Därefter kommer liknande analyser att göras i våra resterande anläggningar. Målet att våra kunder enkelt ska kunna förutse våra produkters klimatpåverkan är därmed uppnåbart inom en snar framtid. Vi arbetar samtidigt med att strukturera upp vårt hållbarhetsarbete för att kunna kommunicera våra insatser och resultat på ett bättre och tydligare sätt.

Utsikter

Marknadens efterfrågan har stabiliserats och är starkare nu än föregående år, men utvecklingen framåt är fortsatt svår att bedöma. Vi konstaterar att efterfrågan inom olika applikationsområden är skiftande men tack vare vår väldiversifierade kund- och produktportfölj utjämnas svängningarna delvis. Investeringarna har varit återhållsamma i år då vi planerar för modernisering av vår anläggning i Kadaň samt byggnation av nytt lager i Borensberg. Investeringarna syftar till att effektivisera produktionen i Kadaň och optimera logistikflödena i Borensberg. Med vår förbättrade lönsamhet och starka balansräkning har vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning framöver.

Christian Krichau

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, Vd och koncernchef, 0141-20 38 58
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02

Framåtblickande information

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien. Arla Plast omsätter drygt 950 MSEK, har cirka 250 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder. Under 2022 genomförde Arla Plast sitt första förvärv genom att förvärva Alphaplex GmbH i Tyskland.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.