Logotype

STABILT RESULTAT – AVVAKTANDE MARKNAD

Rapport
Regulatorisk
JULI – SEPTEMBER 2021

· Försäljningsvolymen minskade med 15% till 4 862 ton (5 697 ton).
· Nettoomsättningen ökade med 7% till 222,0 MSEK (207,3 MSEK). Den organiska ökningen var 10%.
· Rörelseresultatet ökade med 13% till 24,7 MSEK (21,8 MSEK) och justerat rörelseresultat ökade med 5% till 24,8 MSEK (23,6 MSEK).
· Rörelsemarginalen ökade till 11,1% (10,5%) och justerad rörelsemarginal minskade till 11,2% (11,4%).  
· Periodens resultat stärktes med 10% till 19,2 MSEK (17,5 MSEK).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,96 SEK (0,87 SEK) och efter utspädning till 0,91 SEK (0,85 SEK).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -23,8 MSEK (28,2 MSEK).
· Efter rapportperiodens utgång har Christian Krichau (Production Manager) utsetts till interim VD och koncernchef, Henrik Håkansson avgick den 1 november.

JANUARI – SEPTEMBER 2021

· Försäljningsvolymen minskade med 7% till 17 143 ton (18 404 ton).
· Nettoomsättningen ökade med 2% till 687,2 MSEK (672,7 MSEK). Den organiska ökningen var 3%.
· Rörelseresultatet minskade med 3% till 76,0 MSEK (78,6 MSEK) medan det justerade rörelseresultatet ökade med 2% till 82,1 MSEK (80,4 MSEK).
· Rörelsemarginalen minskade till 11,1% (11,7%) och justerad rörelsemarginal var oförändrad 11,9% (11,9%). 
· Periodens resultat minskade med 1% till 59,7 MSEK (60,2 MSEK).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,98 SEK (3,01 SEK) och efter utspädning till 2,84 SEK (2,99 SEK).
· Nettoskulden uppgick till 63,1 MSEK (71,8 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,4 gånger (0,6 gånger) EBITDA.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 20,6 MSEK (93,6 MSEK).

Stabilt resultat – Avvaktande marknad

Marknadsförutsättningar

För Arla Plast innebar pandemin en ny efterfrågan i form av transparenta barriärprodukter vilka används som skyddsutrustning i till exempel butiker och i vården. Produktionsanläggningarna gick för högtryck och vi levererade stora volymer av dessa produkter under 2020. I takt med att världen successivt har återgått till mer normala beteenden, i spåren av pandemin, har även efterfrågan på transparenta barriärprodukter avtagit under 2021. Under andra kvartalet 2021 började efterfrågan från andra applikationsområden komma tillbaka, såsom från tillverkning och byggnation, vilket fortsatt in i tredje kvartalet. Efterfrågan från vissa applikationsområden är dock fortsatt avvaktande till följd av den generella osäkerheten och de förändrade förutsättningarna på marknaden.

Efter en turbulent råmaterialsituation för Arla Plast under första halvåret 2021, började vi under sommaren att se tecken på bättre råvarutillgång och ett slut på prishöjningarna. Överraskande nog fortsatte dock priserna stiga svagt uppåt under tredje kvartalet. Den förväntade prisnedgången på råmaterial ligger därför fortfarande framför oss.

Högre nettoomsättning och fortsatt god rörelsemarginal

Under tredje kvartalet minskade försäljningsvolymerna i ton med 15 procent, men då jämfört med ett starkt tredje kvartal 2020 som fortfarande präglades av en hög andel pandemirelaterad försäljning. Nettoomsättningen ökade trots volymnedgången med 7 procent till 222,0 MSEK (207,3 MSEK) och organiskt var ökningen 10 procent. Prisjusteringar för att möta högre priser för insatsmaterial tillsammans med förändrad produktmix påverkade nettoomsättningen positivt. Rörelsemarginalen var fortsatt god och uppgick till 11,1 procent (10,5 procent).

Utsikter

Den allmänna europeiska konjunkturen är fortfarande stark men osäkerheten har tilltagit, framförallt inom tillverkningsindustrin.     Aktörerna agerar på ett avvaktande sätt beroende på osäkerhet relaterat till höga prisbilder, halvledarproblematik och störningar i transportflöden. Aktörer i vår leveranskedja försöker hålla nere sina lagernivåer. Efterfrågan på våra produkter hämmas av den höga prisnivån och en ovilja att köpa mer än nödvändigt. Vi upplever att våra kunder avvaktar med lageruppbyggnad med en förväntan om att prisbilden på insatsmaterial kommer att sjunka och att prisutvecklingen på våra produkter följer samma mönster.

Efter rapportperiodens utgång, den 1 november, träffades en överenskommelse med tidigare VD och koncernchef Henrik Håkansson om hans avgång. Bakgrunden till detta var bristande samsyn mellan styrelsen och Henrik Håkansson om hur bolaget skulle ledas. Henrik Håkansson slutade omgående och som interim VD och koncernchef har Christian Krichau utsetts. Rekryteringen av en permanent efterträdare har påbörjats. Bolagets strategi kvarstår oförändrad och Arla Plast fortsätter att agera enligt sin långsiktiga agenda med hållbar och lönsam tillväxt.

Kenneth Synnersten                                                      Christian Krichau

Styrelseordförande                                                        Interim VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, Interim VD och koncernchef, 0141-20 38 01
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02
Boel Sundvall, IR, 0705-606018

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer (för covid-19), resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige och produktionsanläggningar förutom i Borensberg även två i Tjeckien. Arla Plast har cirka 260 medarbetare och omsätter knappt 900 MSEK.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com