Logotype

Arla Plast avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Arla Plast avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

Arla Plast AB (“Arla Plast” eller “Bolaget”), en europeisk ledande tillverkare av extruderade plastskivor i polykarbonat (PC), offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Bolagets ägare Synnersten Invest AB (den ”Säljande Aktieägaren”).

Arla Plasts styrelse och ledning anser, tillsammans med den Säljande Aktieägaren, att tidpunkten är rätt för Bolaget att ta nästa steg och bredda Bolagets aktieägarbas genom Noteringen. Styrelsen och ledningen ser Noteringen som ett logiskt och viktigt steg i Arla Plasts utveckling för att kunna ta tillvara tillväxtmöjligheter och öka medvetenheten om Arla Plast och dess verksamhet. Erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av den Säljande Aktieägaren som innan Noteringen äger samtliga aktier i Arla Plast.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Arla Plast uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Noteringen att genomföras under första halvåret 2021.

Henrik Håkansson, VD för Arla Plast, kommenterar:

”Arla Plast är etablerat som en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden för extruderade plastskivor i PC. Vi är en säljdriven organisation med hög anpassningsförmåga. Vi ser ljust på framtiden baserat på vår starka produktportfölj och välinvesterade anläggningar och ser att vi i nära samarbete med våra kunder kan utvecklas och växa inom många applikationsområden. Vi är därför entusiastiska över att gå in i nästa fas av fortsatt tillväxt och lönsamhet – nu som ett börsnoterat företag.”

Kenneth Synnersten, styrelseordförande i Arla Plast samt kontrollerande ägare i den Säljande Aktieägaren, kommenterar:

”Arla Plast bildades 1969 och har sedan starten påvisat en stark tillväxt och uppnått lönsamhet varje år. Bolaget har utvecklats från att vara en lokal producent av extruderade plastskivor till att idag vara ett ledande internationellt bolag i vår bransch med en stark och innovativ produktportfölj som säljs i över 45 länder. Med en tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt och välinvesterade produktionsanläggningar ser jag väldigt positivt på framtiden och vi som familj avser att vara kvar som långsiktiga ägare. Det är mycket glädjande att kunna erbjuda nya investerare att bli aktieägare i Arla Plast och följa med bolaget på denna spännande resa vi går tillmötes.”

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av den Säljande Aktieägaren. Den Säljande Aktieägaren kommer efter Noteringen att fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i Bolaget, och har uttalat att avsikten är att kvarstå i Bolaget på lång sikt.

Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Svolder AB (publ), Nortal Investments AB1) och RoosGruppen AB har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst cirka 230 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 920 miljoner kronor, beräknat som marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser att upprätta med anledning av Noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Arla Plasts hemsida, www.arlaplastgroup.com.

1) Dotterbolag till Swedia Capital.

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Produktionen sker vid tre produktionsanläggningar som är lokaliserade i Borensberg samt i Kadaň och Pelhřimov i Tjeckien. Per den 31 mars 2021 hade Arla Plast 266 heltidsanställda.

Styrkor och konkurrensfördelar

Arla Plast anser sig ha ett antal styrkor och konkurrensfördelar som möjliggör att Bolaget kan förverkliga strategiska målsättningar och uppnå finansiella mål:

  • Stark underliggande marknad för plastskivor i PC stärkt av flera trender

Den europeiska marknaden för extruderade plastskivor i PC, vilket är Arla Plasts huvudsakliga produktsegment (~80% av totala försäljningen), påvisade en genomsnittlig årlig tillväxt (”CAGR”) om 1,3 procent mellan 2016-2019, och förväntas fortsätta växa med en CAGR om ungefär 3,1 procent mellan 2021-2025. Perioden 2019–2020 präglades av en kraftig uppgång drivet av ökad efterfrågan på barriärsskydd till följd av Covid-19 vilket förmodas leda till en sättning under 2021 på grund av tidigare nämnd uppgång. Marknaden drivs av ett antal fundamentala trender och speciellt viktiga för Arla Plast är ökat behov av säkerhet- och skyddsprodukter, ökat hållbarhetsfokus, nya regleringar och standarder, och ökad användning av maskinskydd och barriärprodukter.

  • Stark marknadsställning på attraktiv marknad med höga inträdesbarriärer

Arla Plast har etablerat en stark ställning som en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av extruderade plastskivor i PC på den europeiska marknaden. Bolaget bedömer att det krävs stora kapitaltillskott, omfattande kunskap och erfarenhet, ett varumärke med gott renommé och starka kundrelationer för att kunna etablera sig på marknaden för extruderade plastskivor i PC.

  •  Bred produktportfölj bestående av högkvalitativa produkter med många användningsområden

Arla Plast har under lång tid byggt upp kompetens och metoder för att optimera sin tillverkning och tillhandahåller idag en bred produktportfölj bestående av extruderade plastskivor inom produktområdena PC, ABS och PETG. Bolagets produktportfölj kännetecknas av högkvalitativa produkter med ett stort antal användningsområden i flera branscher.

  • Optimerade produktionsanläggningar

Arla Plast har genom betydande investeringar och förbättringar i sina produktionsanläggningar under de senaste åren ökat den sammanlagda produktionskapaciteten och bedömer att kapaciteten kommer att ökas ytterligare under de kommande åren genom effektiviseringsåtgärder. Med denna produktionskapacitet ser Arla Plast goda möjligheter att växa under de närmaste åren utan större maskininvesteringar.

  • Stark finansiell historik samt en erfaren ledning och styrelse

Arla Plast har en historik av stark organisk omsättningstillväxt, hög och stabil lönsamhet samt god kassagenerering, vilket är ett resultat av Bolagets väletablerade affärsmodell och kompetenta ledningsgrupp som kompletteras av mycket kunnig styrelse med lång och relevant bakgrund. Arla Plasts ledningsgrupp har en bred kompetensmix och består av personer med lång och gedigen branscherfarenhet, men också med betydande erfarenhet från andra branscher, nationellt såväl som internationellt.

En mer omfattande beskrivning av Bolagets viktigaste styrkor och konkurrensfördelar kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Arla Plast.

Utvald finansiell information

Följande tabell visar utvalda nyckeltal2) för Arla Plast

 För räkenskapsåret som avslutades den 31 decemberFör den tre-månadersperiod som avslutades den 31 mars
20202019201820212020
Nettoomsättning, Mkr885795796219205
Rörelseresultat, Mkr10665162818
Rörelsemarginal, %3)12,08,22,012,68,9
Justerat rörelseresultat, Mkr4)11465183118
Justerad rörelsemarginal, %5)12,88,22,214,18,9

2) IFRS-definierade nyckeltal: Nettoomsättning och rörelseresultat hämtat från Bolagets konsoliderade finansiella rapporter. Den finansiella informationen avseende räkenskapsåren 2020, 2019 och 2018 har hämtats från Bolagets reviderade årsredovisningar. Delårsinformationen avseende tremånadersperioden som avslutades den 31 mars, med jämförelsesiffror för motsvarande period 2020, har hämtats från Bolagets översiktligt granskade delårsrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2021. För definitioner av alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS och icke-IFRS-baserade nyckeltal, vänligen se not 3-5 nedan.
3) Rörelseresultat i procent av nettoomsättning under perioden.
4) Rörelseresultat justerat för kostnader kopplade till Noteringen.
5) Justerat rörelseresultat i procent av nettoomsättning under perioden.

En mer omfattande beskrivning av Arla Plasts historiska finansiella information kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas offentliggöras av Arla Plast.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Styrelsen för Arla Plast har antagit följande finansiella mål som är kopplade till Arla Plasts strategiska initiativ

  • Tillväxt: Den årliga organiska omsättningstillväxten ska, över en konjunkturcykel, uppgå till 5 procent. Detta mål förväntas inte uppnås för räkenskapsåret 2021 eftersom tillväxten var oväntat hög under 2020 på grund av försäljningen av barriärprodukter i början av pandemin.
  • Rörelsemarginal: Rörelsemarginalen ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent.
  • Nettoskuldsättning: Nettoskuld i förhållande till EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger.
  • Utdelningspolicy: Utdelningen till aktieägarna ska uppgå till cirka 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och investeringsbehov.

Arla Plasts finansiella mål som anges ovan utgör framåtriktad information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden och är föremål för risker och osäkerheter.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Carnegie. TJB Partners är oberoende finansiell rådgivare till den Säljande Aktieägaren och styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, IR
Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com
Hemsida: www.arlaplastgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 8:00 den 7 maj 2021.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat (EU) förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”), riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columba (”USA”). Informationen i detta meddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller annars handla i aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA utan att de omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 2(e) i Prospektförordningen) och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som t.ex. ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”anser”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från framåtblickande uttalanden.