Logotype

Beslut vid extra bolagsstämma i Arla Plast den 18 augusti 2021

Pressmeddelande
Regulatorisk
Mot bakgrund av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning hölls Arla Plast AB:s extra bolagsstämma den 18 augusti 2021 genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Den extra bolagsstämman fattade nedanstående beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.

Antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB, om att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB, att arvode ska utgå med följande belopp vilket är i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2021.

  • 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
  • 70 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2021, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB, om nyval av Ulf Hedlundh till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Boel Sundvall, IR, Tel: +46 (0)705 606018