Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i Arla Plast AB

Pressmeddelande
Regulatorisk
Aktieägarna i Arla Plast AB, org.nr 556131-2611 (”Arla Plast” eller ”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 18 augusti 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs onsdagen den 18 augusti 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 augusti 2021,
 2. dels senast den 17 augusti 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 10 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com, och hos bolaget på Västanåvägen 2, 591 75 Borensberg. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 augusti 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Arla Plast AB, Box 33, 591 06 Borensberg, märkt ”Extra bolagsstämma”, eller med e-post till ir@arlaplast.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter.
 8. Val av ny styrelseledamot.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Johan Wigh, eller den som styrelsen istället utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Staffan Persson, representerande Nortal Investments AB, och Gerald Engström, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar, väljs som justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB föreslår att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 7 och 8.

Punkt 7 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter

Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2021:

 • 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
 • 70 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 40 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2021, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 6 och 8.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB (huvudägarna) föreslår att stämman beslutar om nyval av Ulf Hedlundh till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudägarna representerar tillsammans cirka 68 procent av antalet aktier och röster i Arla Plast.

Svolder AB, som sedan noteringen av Arla Plasts aktier på Nasdaq Stockholm i maj 2021 är bolagets näst största aktieägare, har i diskussion med övriga huvudägare förklarat sig beredd att engagera sig i Arla Plasts styrelsearbete genom att Ulf Hedlundh (Svolder AB:s verkställande direktör) väljs in i Arla Plasts styrelse. Övriga huvudägare ser mycket positivt på detta och anser att det är önskvärt att Ulf Hedlundh väljs in i styrelsen vid extra stämma i bolaget. Ulf Hedlundh har stor förståelse och erfarenhet av att skapa aktieägarvärde samt en mycket god kunskap om kapitalmarknaden och förutsättningarna för noterade bolag.

Mot bakgrund av att Arla Plasts första valberedning, i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antogs vid årsstämman 2021, inte kommer att konstitueras förrän under hösten 2021, har förslaget beretts av huvudägarna.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av de bolagsstämmovalda ledamöterna Kenneth Synnersten (ordförande), Annelie Arnbäck, Ulf Hedlundh, Sten Jakobsson, Leif Nilsson, Ola Salmén och Jan Synnersten samt arbetstagarrepresentanterna Andreas Johansson och Joacim Törnroth. Information om Ulf Hedlundh följer nedan.

Ulf Hedlundh

Född 1960.

Aktuella uppdrag: Verkställande direktör för Svolder Aktiebolag och styrelseledamot i GARO Aktiebolag.

Arbetslivserfarenhet: Arbetat på finansmarknaden sedan 1983. Tidigare analys- och förvaltningsansvarig inom Alfred Berg Fondkommission och Alfred Berg Kapitalförvaltning.

Utbildning: Civilekonom.

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närståendes innehav): -

Oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 6 och 7.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 20 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Med anledning av att stämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Arla Plast AB, Box 33, 591 75 Borensberg, eller per e-post till ir@arlaplast.com senast den 8 augusti 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Västanåvägen 2, 591 75 Borensberg och på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com, senast den 13 augusti 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillgängliga handlingar

Aktieägares fullständiga förslag, samt information om föreslagen styrelseledamot, hålls tillgängligt hos bolaget på adress Västanåvägen 2, 591 75 Borensberg och på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, sehttps://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

                           Arla Plast AB

Borensberg i juli 2021

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, IR

Telefon: +46 705 60 60 18

E-post: boel.sundvall@arlaplast.com

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl 17.30.