Logotype

Delårsrapport januari – september 2022

Rapport
Regulatorisk
HÖGRE NETTOOMSÄTTNING MEN LÄGRE VOLYMER – FORTSATT UTMANANDE MARKNAD

JULI – SEPTEMBER 2022

 • Försäljningsvolymen uppgick till 3 817 ton (4 862 ton), en minskning med 21%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 232,0 MSEK (222,0 MSEK), en ökning med 5%. Organiskt var ökningen 1%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 MSEK (24,7 MSEK), en minskning med 56%. Det justerade rörelseresultat uppgick till 12,0 MSEK (24,8 MSEK), en minskning med 52%.
 • Rörelsemarginalen minskade till 4,7% (11,1%) och justerad rörelsemarginal minskade till 5,2% (11,2%).
 • Periodens resultat uppgick till 7,6 MSEK (19,2 MSEK), en minskning med 60%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,38 SEK (0,96 SEK) och efter utspädning till 0,36 SEK (0,91 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,9 MSEK (-23,8 MSEK).
 • Under kvartalet förvärvades Alphaplex GmbH i Tyskland vilket konsolideras från och med augusti.

JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Försäljningsvolymen uppgick till 14 533 ton (17 143 ton), en minskning med 15%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 725,7 MSEK (687,2 MSEK), en ökning med 6%. Organiskt var ökningen 3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,7 MSEK (76,0 MSEK), en minskning med 53%.  Det justerade rörelseresultatet uppgick till 36,9 MSEK (82,1 MSEK), en minskning med 55%.
 • Rörelsemarginalen minskade till 4,9% (11,1%) och justerad rörelsemarginal minskade till 5,1% (11,9%).
 • Periodens resultat uppgick till 25,8 MSEK (59,7 MSEK), en minskning med 57%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,29 SEK (2,98 SEK) och efter utspädning till 1,23 SEK (2,84 SEK).
 • Nettoskulden uppgick till 108,0 MSEK (63,1 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 1,3 gånger (0,4 gånger) EBITDA.
 • Soliditeten uppgick till 59,0% (67,7%).

Vår uppfattning är att vi bibehåller vår marknadsposition på en kraftigt sjunkande europeisk marknad. Hela branschen präglas av den svaga konjunkturen med vikande efterfrågan i kombination med högre produktionskapacitet jämfört med för ett år sedan. Den högre kapaciteten gäller framför allt för produktområdena TPC och MWPC och är ett resultat av att den pandemirelaterade efterfrågan motiverade branschen att genomföra investeringar och effektivitetsåtgärder. Detta har i rådande marknadssituation bidragit till en ökad volym- och priskonkurrens.

Prisbilden för råmaterial är volatil med stor osäkerhet om utvecklingen. Marknaden indikerar fortsatt höga lager i distributions-ledet.

Tredje kvartalet

Försäljningsvolymerna minskade med 21 procent till 3 817 ton (4 862 ton) medan nettoomsättningen ökade med 5 procent till 232,0 MSEK (222,0 MSEK). Organiskt var ökningen 1 procent. Bruttomarginalen påverkades negativt framför allt av höga råmaterialpriser samt av underabsorption av fasta kostnader till följd av den lägre produktionsvolymen. Den lägre produktionsvolymen beror i sin tur på den svaga efterfrågan i kombination med att vi minskat vårt lager. Den justerade rörelsemarginalen sjönk till 5,2 procent (11,2 procent). Som ett led i att anpassa oss till marknadsförutsättningarna har vi genomfört personalreducerande åtgärder. Kostnader för detta har under kvartalet uppgått till 1,6 MSEK vilka har belastat rörelseresultatet.

Utsikter

Vår finansiella ställning är stark och vårt interna fokus ligger på att fortsätta utveckla vår organisation framför allt inom marknads- och säljorganisationen. Vår uppfattning är att vi är rätt positionerade med vårt kunderbjudande då vi erbjuder mer specifika och mer kundanpassade produkter än flertalet av aktörerna i vår bransch. Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete och arbetet intensifieras nu ytterligare. Målsättningen är att öka användningen av återvunnet material för att hjälpa våra kunder att minska sitt och vårt klimatavtryck genom våra produkter. Vi ser fortsatt över våra kostnader, bland annat har en viss reducering av personalstyrkan skett såväl i Sverige som i Tjeckien. Detta har kunnat göras främst genom naturliga avgångar vilka vi inte ersatt. I början av året var vi totalt 262 medarbetare för att vid utgången av september vara 242 före förvärv.

Genom förvärvet av Alphaplex GmbH har vi kraftigt ökat vår närvaro på den viktiga tyska marknaden och målsättningen är även att förstärka vår försäljning i Österrike och Schweiz. Integrationen av förvärvet går enligt plan. Vi befinner oss i en fortsatt utmanande period där mycket pekar på att råmaterialpriserna bör gå ner men några starka sådana tecken har vi ännu inte sett. I en svagare konjunktur blir styrkan i vår diversifierade kund- och produktportfölj extra betydelsefull.

Christian Krichau

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, VD och koncernchef, 0141-20 38 01
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02
Boel Sundvall, IR, 0705-606018

Framåtblickande information
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:00 (CET).

OM ARLA PLAST

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien. Arla Plast omsätter drygt 900 MSEK och har cirka 260 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder. Under 2022 genomförde Arla Plast sitt första förvärv genom att förvärva Alphaplex GmbH i Tyskland.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.