Logotype

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Pressmeddelande
Regulatorisk
Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 10 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.  

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Beslut om disposition av bolagets vinst

Det beslutades att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 199 858 546 kronor disponeras så att 1,00 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 20 000 000 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutades det att 12 maj 2023 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 maj 2023 till de som på̊ avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Ola Salmén, Leif Nilsson, Jan Synnersten, Ulf Hedlundh och Annelie Arnbäck samt nyval av Maria Catoni och Thomas Widstrand för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Det beslutades om nyval av Jan Synnersten till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att nyvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att följande styrelsearvode ska utgå:

  • 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
  • 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
  • 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Det beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 000 000 aktier, vilket motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Ljung, CFO
Telefon: +46 (0)141-20 38 02
E-post: ir@arlaplast.com

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och Polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien. Arla Plast omsätter drygt 950 MSEK och har cirka 250 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder. Under 2022 genomförde Arla Plast sitt första förvärv genom att förvärva Alphaplex GmbH i Tyskland. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com.