Logotype

Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2023

Rapport
Regulatorisk
STABIL AVSLUTNING PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

OKTOBER - DECEMBER 2023

 • Försäljningsvolymen uppgick till 4 328 ton (4 124 ton), en ökning med 5%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 226,6 MSEK (232,0 MSEK), en minskning med 2%. Organiskt var minskningen 3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (11,3 MSEK), en ökning med 42%.
 • Rörelsemarginalen ökade till 7,1% (4,9%).
 • Periodens resultat uppgick till 9,1 MSEK (8,6 MSEK)), en ökning med 6%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,43 SEK (0,43 SEK) och efter utspädning till 0,43 SEK (0,41 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,6 MSEK (51,3 MSEK).

JANUARI - DECEMBER 2023

 • Försäljningsvolymen uppgick till 19 232 ton (18 657 ton), en ökning med 3%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 015,1 MSEK (957,8 MSEK), en ökning med 6%. Organiskt var minskningen 3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 91,6 MSEK (47,0 MSEK), en ökning med 95%.
 • Rörelsemarginalen ökade till 9,0% (4,9%).
 • Periodens resultat uppgick till 66,9 MSEK (34,4 MSEK), en ökning med 94%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,29 SEK (1,72 SEK) och efter utspädning till 3,19 SEK (1,64 SEK).
 • Nettokassan uppgick till 81,3 MSEK (-76,7 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,6 gånger (-0,9 gånger) EBITDA.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 165,5 MSEK (86,7 MSEK).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 SEK per aktie (1,00 SEK per aktie) motsvarande 39 procent (58 procent) av årets resultat.

Marknaden

Den positiva marknadsutvecklingen har fortsatt även under det fjärde kvartalet även om efterfrågan dämpades något mot slutet av året. Efterfrågan från byggbranschen är överlag fortfarande svag, men vi har noterat en fortsatt god tillväxt inom flera andra sektorer, särskilt inom industri och industriella projekt. Vår uppfattning är att vi bibehåller vår marknadsposition i Europa.

Priserna på råmaterial, vilka påverkar både nettoomsättningen och bruttovinsten, fortsatte att röra sig nedåt under fjärde kvartalet för att sedan plana ut. Den globala efterfrågan på råmaterial har varit svag vilket har resulterat i en för närvarande god tillgång. Vi har dock börjat se tendenser till kapacitetsminskning i leverantörsleden vilka tillsammans med störningar i logistikkedjan kan medföra att råmaterialprisutvecklingen vänder uppåt igen.

Positiv resultatutveckling trots minskad nettoomsättning

Våra försäljningsvolymer ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period förra året medan nettoomsättningen minskade med 2 procent. De ökade volymerna, produktmixen och valutaeffekter påverkade nettoomsättningen positivt medan lägre råmaterialpriser motverkade. Trenden med konjunkturella utmaningar inom specifika produktområden såsom PETG och MWPC fortsätter medan efterfrågan från industri och industriella projekt är mer gynnsam, vilket tydligt framgår genom en ökad andel försäljning av OPC.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 16,0 MSEK, vilket är en betydande förbättring jämfört med samma period föregående år. I det något dämpade marknadsläget och nedåtgående prisutvecklingen har vi lyckats försvara våra bruttomarginaler. Produktmixen har varit gynnsam och våra initiativ för en effektivare materialanvändning har gett resultat vilka tillsammans bidragit till det förbättrade resultatet.

Under 2023 har vi haft en konstant lägre nivå av rörelsekapital och kassaflödet är ett resultat av det ökade rörelseresultatet och våra åtgärder för att optimera kapitalbindningen, framför allt i lager. Det starka kassaflödet har möjliggjort för oss att ytterligare minska vår skuldsättning till en nettokassa om 81,3 MSEK.

Helåret

Efter en lång period av volymnedgång i branschen vände efterfrågan uppåt igen under andra halvåret 2023. För helåret innebar det en volymökning med 3 procent. Nettoomsättningen ökade med 6 procent positivt påverkad av en gynnsam produktmix och förvärv medan låga råmaterialpriser påverkade i motsatt riktning.

Såväl brutto- som rörelsemarginalerna förbättrades och kassaflödet stärktes tack vare målmedvetet försäljningsarbete, effektiviserad verksamhet och minskad kapitalbindning. Vi har också prioriterat våra hållbarhetsinitiativ med aktiviteter för ökad medvetenhet och återvinningsgrad av material i leveranskedjan. Investeringarna har varit återhållsamma då vi kommande år planerar för modernisering av vår anläggning i Kadaň samt byggnation av nytt lager i Borensberg.

Väl förberett för 2024

Det är positivt att marknadens efterfrågan har stabiliserats och är starkare nu än föregående år. Framåt ser vi en fortsatt konsolidering av aktörer och det är svårt att förutse hur det kommer att påverka marknaden. Vi kommer att behålla vårt långsiktiga fokus samtidigt som vi på ett flexibelt sätt möter kortsiktiga utmaningar.

Resultaten för 2023 är något att vara stolta över. Vi har stärkt vårt företag avsevärt, gjort det mer hållbart och uppnått ett av våra bästa finansiella resultat någonsin. Jag vill tacka alla engagerade medarbetare för insatserna som möjliggjort detta.

Christian Krichau

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, VD och koncernchef, 0141-20 38 58
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02

 

Framåtblickande information
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien samt en distributionsenhet i Tyskland. Arla Plast omsätter drygt 1 000 MSEK, har cirka 250 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.