Logotype

Bokslutskommuniké 2022

Rapport
Regulatorisk
FÖRBÄTTRAT RESULTAT I KVARTALET TROTS SJUNKANDE VOLYMER

OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Försäljningsvolymen uppgick till 4 124 ton (5 503 ton), en minskning med 25%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 232,0 MSEK (240,3 MSEK), en minskning med 3%. Organiskt var minskningen 17%.
 • Rörelseresultatet samt justerat rörelseresultat uppgick till 11,3 MSEK (10,2 MSEK), en ökning med 11%.
 • Rörelsemarginalen samt justerad rörelsemarginal ökade till 4,9% (4,2%).
 • Periodens resultat uppgick till 8,6 MSEK (8,4 MSEK).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,43 SEK (0,42 SEK) och efter utspädning till 0,41 SEK (0,40 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,3 MSEK (27,1 MSEK).

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Försäljningsvolymen uppgick till 18 657 ton (22 646 ton), en minskning med 18%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 957,8 MSEK (927,5 MSEK), en ökning med 3%. Organiskt var minskningen 3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,0 MSEK (86,2 MSEK), en minskning med 45%. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 48,2 MSEK (92,3 MSEK), en minskning med 48%.
 • Rörelsemarginalen minskade till 4,9% (9,3%) och justerad rörelsemarginal minskade till 5,0% (10,0%).
 • Periodens resultat uppgick till 34,4 MSEK (68,1 MSEK), en minskning med 49%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,72 SEK (3,41 SEK) och efter utspädning till 1,64 SEK (3,25 SEK)
 • Nettoskulden uppgick till 76,7 MSEK (44,5 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,9 gånger (0,4 gånger) EBITDA.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 SEK per aktie motsvarande 58 procent av årets resultat.

Marknaden

Volymerna på marknaden började sjunka redan under sista kvartalet 2021. Nedgången förstärktes efter invasionen av Ukraina och den därefter försämrade konjunkturen, för att kvarstå under hela året. Vår uppfattning är att Arla Plast har bibehållit sina marknadsandelar.

Under stora delar av 2022 har den turbulenta råvarusituationen som började redan under 2021 fortsatt med stigande priser. Mot slutet av året började dock råmaterialpriserna röra sig försiktigt nedåt samtidigt som vår marknad indikerar lägre lagervolymer i distributionsledet.

Högre marginaler men lägre nettoomsättning under fjärde kvartalet

Volymerna under fjärde kvartalet kom att minska med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år och nettoomsättningen sjönk med 3 procent. Under fjärde kvartalet konsoliderades Alphaplex för hela perioden och bidrog med 21 MSEK till nettoomsättningen. Råmaterialpriserna var fortsatt höga under kvartalet för att i slutet av perioden börja röra sig nedåt. Våra genomförda effektivitetsåtgärder tillsammans med en gynnsam produktmix har lett till att bruttomarginalen ökade till 16,8 procent (14,6 procent) och den justerade rörelsemarginalen till 4,9 procent (4,2 procent).

Helåret

Under 2022 sjönk volymerna för Arla Plast med 18 procent till följd av en dämpad efterfrågan i hela branschen. Nettoomsättningen ökade med 3 procent varav förvärvet av Alphaplex i augusti bidrog med 34 MSEK. Bruttomarginalen påverkades negativt framför allt av höga råmaterialpriser samt av underabsorption av fasta kostnader till följd av den lägre produktionsvolymen. Den justerade rörelsemarginalen sjönk till 5,0 procent (10,0 procent).

Under året har vi fortsatt att effektivisera vår produktion, stärka vår säljorganisation och vidtagit ett antal förbättringsåtgärder inom organisationen. Inom hållbarhet har vi tagit ett stort kliv genom att målsätta våra viktigaste initiativ inom området. Vi har också genomfört vårt första förvärv och därmed stärkt vår närvaro på den viktiga tyska marknaden och det stödjer dessutom vår ambition att öka närvaron i Österrike och Schweiz.

Utsikter

Vår finansiella ställning är stark och vi fortsätter arbetet med att trimma och utveckla vår organisation. Vår uppfattning är att vi är rätt positionerade med vårt kunderbjudande då vi erbjuder specifika och kundanpassade produkter. Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete och arbetet har intensifierats ytterligare. Under slutet av året har vi sett indikationer på att råmaterialpriserna rör sig neråt och även att distributionsleden börjar fylla på sina lager. Vi har även noterat ett ökat intresse från vissa områden på vår marknad men osäkerheten är fortsatt stor.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 SEK per aktie (1,50 SEK), vilket motsvarar 58 procent av verksamhetsårets vinst per aktie. Arla Plasts utdelningspolicy anger som långsiktigt mål en utdelningsandel om 30-50 procent av respektive års nettoresultat. Styrelsens förslag baseras på bolagets höga soliditet, goda kassaflöde och långsiktiga utdelningsförmåga, men tar också hänsyn till den allmänna osäkerhet som för närvarande präglar marknads- och konjunkturutvecklingen.

Christian Krichau

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, VD och koncernchef, 0141-20 38 01
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02
Boel Sundvall, IR, 0705-606018

Framåtblickande information

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien. Arla Plast omsätter drygt 900 MSEK och har cirka 260 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder. Under 2022 genomförde Arla Plast sitt första förvärv genom att förvärva Alphaplex GmbH i Tyskland.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.