Logotype

Delårsrapport januari – juni 2022

Rapport
Regulatorisk
TILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT I EN FORTSATT UTMANANDE MARKNAD

APRILJUNI 2022

 • Försäljningsvolymen uppgick till 5 371 ton (6 100 ton), en minskning med 12%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 267,1 MSEK (246,3 MSEK), en ökning med 8%. Organiskt var ökningen 5%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,5 MSEK (23,7 MSEK), en minskning med 43%. Det justerade rörelseresultat uppgick till 13,5 MSEK (26,4 MSEK), en minskning med 49%.
 • Rörelsemarginalen minskade till 5,0% (9,6%) och justerad rörelsemarginal minskade till 5,0% (10,7%).
 • Periodens resultat uppgick till 9,4 MSEK (18,6 MSEK), en minskning med 49%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,47 SEK (0,93 SEK) och efter utspädning till 0,45 SEK (0,88 SEK).
 • Nettoskulden uppgick till 107,1 MSEK (16,0 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 1,1 gånger (0,1 gånger) EBITDA.
 • Soliditeten uppgick till 64,4% (66,8%).
 • Efter rapportperiodens utgång förvärvades Alphaplex GmbH i Tyskland.

JANUARIJUNI 2022

 • Försäljningsvolymen uppgick till 10 312 ton (12 281 ton), en minskning med 16%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 493,8 MSEK (465,2 MSEK), en ökning med 6%. Organiskt var ökningen 3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,9 MSEK (51,3 MSEK), en minskning med 51%. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 24,9 MSEK (57,3 MSEK), en minskning med 56%.
 • Rörelsemarginalen minskade till 5,0% (11,0%) och justerad rörelsemarginal minskade till 5,0% (12,3%).
 • Periodens resultat uppgick till 18,2 MSEK (40,5 MSEK), en minskning med 55%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,91 SEK (2,02 SEK) och efter utspädning till 0,87 SEK (1,93 SEK).
 • Nettoskulden uppgick till 107,1 MSEK (16,0 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 1,1 gånger (0,1 gånger) EBITDA.
 • Soliditeten uppgick till 64,4% (66,8%).

När vi lägger första halvåret av 2022 bakom oss ser vi ett marknadsklimat som skiljer sig radikalt från det vi hade för ett år sedan. Efterdyningarna av pandemin med inflationstryck, störningar i leverantörskedjor och stigande räntor, vilka förvärrats av kriget i Europa, har påverkat världsekonomin i stort. För oss innebär det mer konkret att vi ser en generell återhållsamhet i efterfrågan från merparten av applikationsområdena där våra produkter används. Den höga prisbilden och allmänna konjunkturen har en stark inverkan och skapar en osäkerhet på marknaden. Kortsiktigt har högre fraktpriser och högre kostnader för energi påverkat vår kostnadsstruktur negativt. Vi har en långsiktig syn på vår affär och en stark finansiell ställning, vi är därför mer än någonsin fokuserade på vår övergripande strategi.

Efter kvartalets utgång har vi förvärvat Alphaplex GmbH i Tyskland. Med detta förvärv stärker vi vår närvaro på den viktiga tyska marknaden. Förvärvet stödjer dessutom vår ambition att öka närvaron i Österrike och Schweiz samt flyttar fram vår position i värdekedjan.

Marknadsförutsättningar

Vår uppfattning är att volymerna fortsätter att sjunka för hela branschen i Europa men att vi bibehåller vår marknadsposition. Volymnedgången beror till stor del på att efterfrågan på pandemirelaterade barriärprodukter har avtagit samtidigt som applikationsområden såsom till resebranschen och fordonsindustrin inte har återhämtat sig fullt ut. Under hela 2021 hade vi en turbulent råvarusituation med kraftigt stigande priser som nära på fördubblades under året. Trenden har fortsatt under första halvåret 2022 och spätts på av kriget i Ukraina där kraftigt stigande priser på gas och osäkerheten inom världsekonomin har stor inverkan på kostnadsläget. Råmaterialpriserna har fortsatt stiga om än i en långsammare takt än under det första kvartalet. I situationen med stigande råmaterialpriser och vikande efterfrågan har priskonkurrensen gentemot kund fortsatt.

Historiskt höga råmaterialpriser – svagare marginaler

Arla Plasts volymer sjönk med 12 procent och nettoomsättningen ökade med 8 procent under det andra kvartalet. De höga råmaterialpriserna, valutorna och produktmixen påverkade nettoomsättningen positivt. Bruttomarginalen sjönk till 14,3 procent (20,5) och den justerade rörelsemarginalen till 5,0 procent (10,7). Priskonkurrensen till följd av att efterfrågan sjunkit, i kombination med de historiskt höga råmaterialpriserna, har lett till svagare bruttomarginaler. Högre energipriser och högre fraktkostnader har påverkat marginalerna negativt.

Utsikter

Osäkerheten är stor och vi är i en utmanande period, men vi har en stark finansiell ställning och vår ambition är att kontinuerligt utveckla vår organisation och vårt kunderbjudande. Vi har fortsatt arbetet med att stärka vår marknads- och säljorganisation där förvärvet av Alphaplex är en del. Förvärvet innebär inte bara en ökad lokal närvaro i Tyskland utan möjliggör även mervärde för befintliga kunder och stödjer våra hållbarhetsambitioner. Vi är stolta över vårt historiska hållbarhetsarbete och intensifierar nu detta arbete. Bland annat stärker vi vår ambition att nå en ökad cirkularitet i värdekedjan och därigenom hjälpa oss och våra kunder på resan mot lägre klimatavtryck.

Jag har stort förtroende för vår förmåga att vara flexibla och hantera utmaningar och möjligheter på bästa sätt såsom vi visat många gånger tidigare. Tillsammans med våra engagerade medarbetare arbetar vi strategiskt och långsiktigt mot våra mål, såväl de finansiella som hållbarhetsmålen.

Christian Krichau

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, VD och koncernchef, 0141-20 38 01
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02
Boel Sundvall, IR, 0705-606018

Framåtblickande information
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna rapport innehåller insiderinformation som Arla Plast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08.00 CET.

OM ARLA PLAST

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige och produktionsanläggningar förutom i Borensberg även två i Tjeckien. Arla Plast har cirka 260 medarbetare och omsätter drygt 900 MSEK.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.