Logotype

Delårsrapport januari – mars 2023

Rapport
Regulatorisk
FÖRBÄTTRADE MARGINALER OCH STARKT KASSAFLÖDE

JANUARI – MARS 2023

  • Försäljningsvolymen uppgick till 4 892 ton (4 941 ton), en minskning med 1%.
  • Nettoomsättningen uppgick till 251,0 MSEK (226,7 MSEK), en ökning med 11%. Organiskt var nettoomsättningen oförändrad.
  • Rörelseresultatet uppgick till 15,6 MSEK (11,4 MSEK), en ökning med 36%.
  • Rörelsemarginalen ökade till 6,2% (5,0%).
  • Periodens resultat uppgick till 13,4 MSEK (8,8 MSEK), en ökning med 52%.
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,67 SEK (0,44 SEK) och efter utspädning till 0,64 SEK (0,42 SEK).
  • Nettoskulden uppgick till 59,6 MSEK (50,4 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,6 gånger (0,5 gånger) EBITDA.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 20,9 MSEK (1,0 MSEK).

Marknaden

Volymerna fortsatte sjunka under första kvartalet 2023 för hela branschen, dock i en lägre takt än under 2022. Vår uppfattning är att vi bibehåller vår marknadsposition. En nedgång syns inom applikationsområdet bygg medan vissa andra applikations-områden har återhämtat sig något. Mot slutet av kvartalet har vi sett indikationer på att efterfrågan från kunder i distributionsledet ökat.

Råmaterialpriserna började röra sig nedåt under sista kvartalet 2022 och har fortsatt sjunka något under första kvartalet. Vi upplever produktionsstörningar och begränsad materialtillgänglighet hos våra huvudleverantörer, vilket gör prisutvecklingen svårbedömd.

Förbättrade marginaler och starkt kassaflöde

Arla Plasts volymer sjönk med 1 procent. Nettoomsättningen ökade med knappt 11 procent vilket förklaras av det under 2022 förvärvade Alphaplex samt valutakurseffekter. Bruttomarginalen påverkades positivt framför allt av en gynnsam produktmix men även av en hög materialutnyttjandegrad. Bruttomarginalen ökade till 19,9 procent (15,2). Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 15,6 MSEK (11,4), framför allt drivet av den förbättrade bruttovinsten. Rörelsemarginalen ökade till 6,2 procent (5,0). Kassaflödet stärktes till följd av det högre rörelseresultatet och lägre rörelsekapitalbindning främst hänförlig till lagret.

Hållbarhet

I linje med våra ambitioner att minska miljöavtrycket och öka leverantörsansvaret har vi under kvartalet initierat ett antal aktiviteter bland annat för ökad cirkularitet. Aktiviteterna har lett till att återanvändningen av material i leveranskedjan har ökat vilket kommer få genomslag i koldioxidavtrycket framöver.

Utsikter

Marknadsförhållandena är utmanande och svårbedömda. Osäkerheten är fortsatt stor med svag efterfrågan från flera applikationsområden såsom byggsektorn men har delvis kommit tillbaka från andra applikationsområden. Situationen avseende tillgänglighet och prisutveckling på råmaterial är svårbedömd. Vi har dock en stor och väldiversifierad kund- och produktportfölj med fin riskspridning inom olika branscher och marknader vilket är extra betydelsefullt i perioder som denna.

Vi fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla vår verksamhet. Fokus ligger på att integrera hållbarhet inom hela verksamheten, integrera förvärvet av Alphaplex, arbeta med effektivitetsåtgärder samt att stärka organisationen.

Christian Krichau
Vd och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, Vd och koncernchef, 0141-20 38 58
Monica Ljung, CFO, 0141-20 38 02

Framåtblickande information

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt framhållits kan andra faktorer ha en materiell påverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer inbegriper, men är inte begränsade till, det allmänna ekonomiska läget, förändringar av valutakurser och räntor, politisk utveckling, påverkan av konkurrerande produkter och priser på dessa, avbrott i tillgången på råmaterial.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 08:00 (CET).

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och Polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien. Arla Plast omsätter drygt 950 MSEK och har cirka 250 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder. Under 2022 genomförde Arla Plast sitt första förvärv genom att förvärva Alphaplex GmbH i Tyskland.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.