Logotype

Delårsrapport januari – juni 2023

Rapport
Regulatorisk
STARKT RESULTAT I EN SVAG MARKNAD

APRIL – JUNI 2023

 • Försäljningsvolymen uppgick till 5 193 ton (5 371 ton), en minskning med 3%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 274,6 MSEK (267,1 MSEK), en ökning med 3%. Organiskt var minskningen 10%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,0 MSEK (13,5 MSEK), en ökning med 137%. Elstöd ingår med 5,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen ökade till 11,6% (5,0%). Rörelsemarginalen exklusive elstöd var 9,6%.
 • Periodens resultat uppgick till 23,7 MSEK (9,4 MSEK), en ökning med 152%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,18 SEK (0,47 SEK) och efter utspädning till 1,13 SEK (0,45 SEK).
 • Nettoskulden uppgick till 63,1 MSEK (107,1 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,6 gånger (1,1 gånger) EBITDA.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 22,4 MSEK (-18,1 MSEK).

JANUARI – JUNI 2023

 • Försäljningsvolymen uppgick till 10 085 ton (10 312 ton), en minskning med 2%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 525,6 MSEK (493,8 MSEK), en ökning med 6%. Organiskt var minskningen 6%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,6 MSEK (24,9 MSEK), en ökning med 91%. Elstöd ingår med 5,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen ökade till 9,1% (5,0%). Rörelsemarginalen exklusive elstöd var 8,0%.
 • Periodens resultat uppgick till 37,0 MSEK (18,2 MSEK), en ökning med 103%.
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,85 SEK (0,91 SEK) och efter utspädning till 1,76 SEK (0,87 SEK).
 • Nettoskulden uppgick till 63,1 MSEK (107,1 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,6 gånger (1,1 gånger) EBITDA.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 43,3 MSEK (-17,1 MSEK).

Marknaden

Volymerna i vår bransch har fortsatt sjunka under andra kvartalet, dock i en lägre takt än under 2022. Vår bedömning är att vi bibehåller vår marknadsandel i Europa. Byggbranschen är generellt svag medan efterfrågan från andra applikationsområden har återhämtat sig. Det geopolitiska läget med krig i Europa samt den allmänna konjunkturen med stigande räntor och en hög inflation påverkar efterfrågan. Råmaterialpriserna, vilka påverkar såväl nettoomsättningen som bruttomarginalen, har fortsatt röra sig nedåt och vi upplever även en ökad materialtillgänglighet under det andra kvartalet 2023.

Integrationen av förvärvet Alphaplex fortsätter enligt plan och vår position på den viktiga tyska marknaden har befästs. Glädjande är också att våra initiativ att öka fotavtrycket utanför Europa börjar ge resultat.

Stärkta marginaler och kassaflöde

Volymerna sjönk med 3 procent under andra kvartalet medan nettoomsättningen ökade med 3 procent. Ökningen av nettoomsättningen påverkades positivt av såväl effekter från valuta samt genom förvärv medan lägre råmaterialpriser påverkade nettoomsättningen negativt. Applikationsområden som gått starkt under kvartalet är energi, fordon, industri och säkerhet medan byggbranschen är generellt svag men där vi sett en positiv säsongseffekt under kvartalet.

Under det andra kvartalet såg vi en fortsatt fin utveckling avseende rörelseresultatet och kassaflödet. Produktmixen har varit gynnsam och andelen högkvalitativa produkter har ökat. Våra initiativ beträffande en effektivare materialanvändning har gett resultat och tillsammans med den gynnsamma produktmixen bidragit till det förbättrade resultatet.  Bruttomarginalen ökade till 21,5 procent (14,3). Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (13,5) främst tack vare den stärkta bruttovinsten. I resultatet ingår också en ersättning för tidigare elkostnader motsvarande 5,5 MSEK vilket förbättrat resultatet med motsvarande belopp i Sverige.

Vårt arbete med att stärka kassaflödet fortsätter att ge resultat. Det operativa kassaflödet förbättrades betydligt jämfört med föregående år tack vare det höga resultatet och lägre rörelsekapitalbindning. Framför allt har vi lyckats hålla lager på lägre nivåer baserat på en förväntan om att råmaterialpriserna skulle fortsätta sjunka. Det starka kassaflödet har även gett oss möjlighet att reducera skuldsättningen och ihop med det ökade resultatet har skuldsättningsgraden sjunkit.

Hållbarhet

Vi ska leva upp till vårt åtagande att minska påverkan på klimatet. Våra aktiviteter som syftar till att minska miljöavtrycket och därmed öka leverantörsansvaret har fortsatt under kvartalet. Vår ambition och målbild är att detta på längre sikt kommer att leda till ökad medvetenhet och återvinningsgrad av material i leveranskedjan och därmed minskat koldioxidavtryck.

Vi har påbörjat en genomgripande livscykelanalys för våra produkter. Analysen förväntas färdigställas under 2023 och kommer att bidra till en ökad transparens av vår miljöpåverkan. Resultatet kommer att utgöra en viktig grund för vårt fortsatta hållbarhetsarbete tillsammans med våra kunder.

Utsikter

Osäkerheten är fortsatt stor på marknaden. Vi har dock en väldiversifierad kund- och produktportfölj med bra riskspridning inom olika branscher och marknader som ger oss goda förutsättningar att navigera framåt på stabil grund.

Våra kortsiktiga prioriteringar att upprätthålla en god marginal och förbättra kassaflödet tillsammans med arbetet att utveckla vår långsiktigt hållbara verksamhet ger oss bra förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxtresa.

Christian Krichau

VD och koncernchef