Logotype

Pressmeddelanden

8 april 2022, 12:00
Regulatorisk

Arla Plast AB: Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Arla Plasts års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arlaplastgroup.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021.
18 februari 2022, 08:00
Regulatorisk

Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2021

Lägre marginaler i kvartalet – Helåret i linje med finansiella målen
14 februari 2022, 17:30

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 fredagen den 18 februari kl 08:00.
7 december 2021, 18:15
Regulatorisk

Christian Krichau utnämnd till VD och koncernchef för Arla Plast

Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har idag fattat beslut om att utse Christian Krichau till permanent VD och koncernchef för Arla Plast. Christian har sedan den 1 november varit interim VD och koncernchef, innan dess var Christian produktionschef inom Arla Plast. 
15 november 2021, 17:00

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid Bolagsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2022.
11 november 2021, 08:00
Regulatorisk

STABILT RESULTAT – AVVAKTANDE MARKNAD

JULI – SEPTEMBER 2021

· Försäljningsvolymen minskade med 15% till 4 862 ton (5 697 ton).
· Nettoomsättningen ökade med 7% till 222,0 MSEK (207,3 MSEK). Den organiska ökningen var 10%.
· Rörelseresultatet ökade med 13% till 24,7 MSEK (21,8 MSEK) och justerat rörelseresultat ökade med 5% till 24,8 MSEK (23,6 MSEK).
· Rörelsemarginalen ökade till 11,1% (10,5%) och justerad rörelsemarginal minskade till 11,2% (11,4%).  
· Periodens resultat stärktes med 10% till 19,2 MSEK (17,5 MSEK).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,96 SEK (0,87 SEK) och efter utspädning till 0,91 SEK (0,85 SEK).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -23,8 MSEK (28,2 MSEK).
· Efter rapportperiodens utgång har Christian Krichau (Production Manager) utsetts till interim VD och koncernchef, Henrik Håkansson avgick den 1 november.

JANUARI – SEPTEMBER 2021

· Försäljningsvolymen minskade med 7% till 17 143 ton (18 404 ton).
· Nettoomsättningen ökade med 2% till 687,2 MSEK (672,7 MSEK). Den organiska ökningen var 3%.
· Rörelseresultatet minskade med 3% till 76,0 MSEK (78,6 MSEK) medan det justerade rörelseresultatet ökade med 2% till 82,1 MSEK (80,4 MSEK).
· Rörelsemarginalen minskade till 11,1% (11,7%) och justerad rörelsemarginal var oförändrad 11,9% (11,9%). 
· Periodens resultat minskade med 1% till 59,7 MSEK (60,2 MSEK).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,98 SEK (3,01 SEK) och efter utspädning till 2,84 SEK (2,99 SEK).
· Nettoskulden uppgick till 63,1 MSEK (71,8 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,4 gånger (0,6 gånger) EBITDA.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 20,6 MSEK (93,6 MSEK).
4 november 2021, 12:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 11 november 2021 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021 den 11 november kl 08:00.
1 november 2021, 11:30
Regulatorisk

Henrik Håkansson avgår som VD för Arla Plast

Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har kommit överens med VD, Henrik Håkansson, att han lämnar sitt uppdrag i bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att tillsätta Christian Krichau, nuvarande Production and Technical Manager, som interim VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD kommer att inledas omedelbart.
18 augusti 2021, 20:28
Regulatorisk

Beslut vid extra bolagsstämma i Arla Plast den 18 augusti 2021

Mot bakgrund av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning hölls Arla Plast AB:s extra bolagsstämma den 18 augusti 2021 genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Den extra bolagsstämman fattade nedanstående beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
12 augusti 2021, 08:00
Regulatorisk

Arla Plast AB Delårsrapport januari – juni 2021

EFTERFRÅGAN PÅ PANDEMIRELATERADE BARRIÄRPRODUKTER NORMALISERAD MEN STARK INOM HEM OCH TRÄDGÅRD
Visa fler

Media & IR kontakt

Boel Sundvall

Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com